Štruktúra zverejňovaných súborov

Súbor Registra organizácií bude vytvorený v textovom formáte s premenlivou dĺžkou záznamu, položky budú v kóde MS WIN1250 oddelené oddeľovačom „|“. Nenapĺňané položky budú uvedené ako null hodnoty, t.j. 2 oddeľovače za sebou bez medzery („||“). Položky typu DATE budú v tvare DD.MM.RRRR. Ostané súbory vytvorené do mája 2015 sú v textovom tvare s premenlivou dĺžkou záznamu v kóde MS WIN1250. Súbory číselníkov vytvorené od júna 2015 sú v textovom tvare s premenlivou dĺžkou záznamu v kóde UTF-8.


Štruktúra súborov štatistického registra organizácií (súbory s názvom ROyymm_1.ZIP a ROyymm_2.ZIP) vytvorené od júna 2017:

Súbor ROyymm_1.ZIP:
Položka Typ (veľkosť) Význam položky Číselník
ICO CHAR(8) identifikačné číslo organizácie  
DATVZN DATE dátum vzniku organizácie (administratívny)  
DATZAN DATE dátum zániku organizácie (administratívny)  
FORMA CHAR(3) kód právnej formy 0056
DRVLST CHAR(1) kód druhu vlastníctva 0036
USORG CHAR(2) kód ústredného orgánu štátnej správy 0069
SNU CHAR(3) kód sektoru pre systém národných účtov 5507
KATP CHAR(2) kód kategórie podľa počtu zamestnancov 0073
KATT13 CHAR(3) kód kategórie podľa výšky produkcie (tis.EUR), verzia 2013 0068
SIDKRJ CHAR(5) regionálna štatistická územná jednotka – kód sídla kraja 0023
SIDOKR CHAR(6) lokálna štatistická jednotka – kód sídla okresu 0024
OBEC CHAR(12) lokálna štatistická územná jednotka – kód sídla obce 0025
TYPJ CHAR(4) kód typu štatistickej jednotky 0032
ESU2010 CHAR(5) kód inštitucionálneho subsektory ESU 2010 CL010010
NAZOV CHAR(144) plný názov organizácie  
PRIEZ CHAR(20) priezvisko - FO – podnikateľa alebo štatutára PO  
MENO CHAR(15) meno - FO – podnikateľa alebo štatutára PO  
TITPRED CHAR(2) kód titulu pred menom – FO - podnikateľa alebo štatutárneho zástupcu PO 0062
TITZA CHAR(2) kód titulu za menom – FO - podnikateľa alebo štatutárneho zástupcu PO 0063
SIDUL CHAR(32) ulica sídla  
SIDSUPCISLO CHAR(15) súpisné číslo sídla  
SIDORCISLO CHAR(15) orientačné číslo sídla  
SIDPSC CHAR(5) poštové smerové číslo sídla  
SIDPOSTA CHAR(35) názov a číslo dodávacej pošty  
HLSKNACE CHAR(5) kód hlavnej ekonomickej činnosti - SKNACE Rev. 2 5201,
5202,
5203,
5207,
5205

Súbor ROyymm_2.ZIP:
Položka Typ (veľkosť) Význam položky Číselník
ICO CHAR(8) identifikačné číslo organizácie  
POCP NUMBER počet zamestnancov organizácie  
TRZBY NUMBER(11,3) výška tržieb organizácie v tis. €  
OBRAT NUMBER(11,3) Výška obratu organizácie v tis. €  
AKTIVITA CHAR(1) Príznak aktivity organizácie určený na základe štatistických metód určovania aktivity organizácií
1 – aktívna organizácia
0 – neaktívna organizácia
 


Štruktúra súboru štatistický register organizácií (súbor s názvom ROyymm.ZIP) vytvoreného od mája 2016:

Položka Typ (veľkosť) Význam položky Číselník
ICO CHAR(8) identifikačné číslo organizácie  
DATVZN DATE dátum vzniku organizácie (administratívny)  
DATZAN DATE dátum zániku organizácie (administratívny)  
FORMA CHAR(3) kód právnej formy 0056
DRVLST CHAR(1) kód druhu vlastníctva 0036
USORG CHAR(2) kód ústredného orgánu štátnej správy 0069
SNU CHAR(3) kód sektoru pre systém národných účtov 5507
KATP CHAR(2) kód kategórie podľa počtu zamestnancov 0073
KATT13 CHAR(3) kód kategórie podľa výšky produkcie (tis.EUR), verzia 2013 0068
SIDKRJ CHAR(5) regionálna štatistická územná jednotka – kód sídla kraja 0023
SIDOKR CHAR(6) lokálna štatistická jednotka – kód sídla okresu 0024
OBEC CHAR(12) lokálna štatistická územná jednotka – kód sídla obce 0025
TYPJ CHAR(4) kód typu štatistickej jednotky 0032
ESU2010 CHAR(5) kód inštitucionálneho subsektory ESU 2010 CL010010
NAZOV CHAR(144) plný názov organizácie  
PRIEZ CHAR(20) priezvisko - FO – podnikateľa alebo štatutára PO  
MENO CHAR(15) meno - FO – podnikateľa alebo štatutára PO  
TITPRED CHAR(2) kód titulu pred menom – FO - podnikateľa alebo štatutárneho zástupcu PO 0062
TITZA CHAR(2) kód titulu za menom – FO - podnikateľa alebo štatutárneho zástupcu PO 0063
SIDUL CHAR(32) ulica sídla  
SIDSUPCISLO CHAR(15) súpisné číslo sídla  
SIDORCISLO CHAR(15) orientačné číslo sídla  
SIDPSC CHAR(5) poštové smerové číslo sídla  
SIDPOSTA CHAR(35) názov a číslo dodávacej pošty  
TLF CHAR(25) telefónne číslo sídla  
E_MAIL CHAR(50) e-mail adresa sídla  
HLSKNACE CHAR(5) kód hlavnej ekonomickej činnosti - SKNACE Rev. 2 5201,
5202,
5203,
5207,
5205


Štruktúra číselníkov(súbor s názvom CISyymm.ZIP) vytvorených od júna 2015:
Položka Typ (veľkosť) Význam položky
sortNumber NUM(9) Poradie položky
code CHAR(256) Kód položky
officialTitle CHAR(4000) Slovenský oficiálny názov
mediumTitle CHAR(4000) Slovenský skrátený názov
shortTitle CHAR(4000) Slovenský krátky názov
officialTitleEn CHAR(4000) Anglický oficiálny názov
mediumTitleEn CHAR(4000) Anglický skrátený názov
shortTitleEn CHAR(4000) Anglický krátky názov
note CHAR(4000) Slovenská poznámka
noteEn CHAR(4000) Anglická poznámka
includes CHAR(4000) Vysvetlivky: zahŕňa sa
includesAlso CHAR(4000) Vysvetlivky: tiež sa zahŕňa
excludes CHAR(4000) Vysvetlivky: vylučuje sa
info CHAR(4000) Slovenská informácia
additionalInfo CHAR(4000) Doplnková informácia
infoEn CHAR(4000) Anglická informácia
unitOfMeasure CHAR(4000) Merná jednotka
validFrom CHAR(10) Dátum začiatku platnosti
validTo CHAR(10) Dátum konca platnosti
dateCreated CHAR(10) Dátum vytvorenia
dateModified CHAR(10) dateModified

Číselníky sú k dispozícii k stiahnutiu na stránke ŠÚ SR v hore uvedenej štruktúre.Štruktúra súboru register priestorových jednotiek (súbor s názvom RPJyymm.TXT) vytvoreného od júna 2015:
Položka Typ (veľkosť) Význam položky
RSUJ2 CHAR(4) Kód regionálnych štatistických územných jednotiek – oblasti
NAZRSUJ2 CHAR(4000) Názov regionálnych štatistických územných jednotiek – oblasti
RSUJ3 CHAR(5) Kód kraja
KRJ CHAR(1) Kód kraja
NAZKRJ = NAZRSUJ3 CHAR(4000) Názov kraja
OKS CHAR(3) Kód okresu
LSUJ1 CHAR(6) Kód okresu
NAZOKS = NAZLSUJ1 CHAR(4000) Názov okresu
LSUJ2 CHAR(12) Kód obce
ICZUJ CHAR(6) Kód obce
NAZZUJ = NAZLSUJ2 CHAR(4000) Názov obce
ICUTJ CHAR(6) Kód územno-technickej jednotky
NAZUTJ CHAR(4000) Názov územno-technickej jednotky
ICZSJ CHAR(5) Kód základnej sídelnej jednotky
NAZZSJ CHAR(4000) Názov základnej sídelnej jednotky

RPJ je k dispozícii na stiahnutie na stránke ŠÚ SR v hore uvedenej štruktúre.Štruktúra súboru štatistický register organizácií (súbor s názvom ROyymm.ZIP) vytvoreného od júna 2015 do apríla 2016:

Položka Typ (veľkosť) Význam položky Číselník
ICO CHAR(8) identifikačné číslo organizácie  
DATVZN DATE dátum vzniku organizácie (administratívny)  
DATZAN DATE dátum zániku organizácie (administratívny)  
FORMA CHAR(3) kód právnej formy 0056
DRVLST CHAR(1) kód druhu vlastníctva 0036
USORG CHAR(2) kód ústredného orgánu štátnej správy 0069
SNU CHAR(3) kód sektoru pre systém národných účtov 5507
KATP CHAR(2) kód kategórie podľa počtu zamestnancov 0073
KATT13 CHAR(3) kód kategórie podľa výšky produkcie (tis.EUR), verzia 2013 0068
SIDKRJ CHAR(1) kód sídla kraja 0049
SIDOKR CHAR(3) kód sídla okresu 0048
ICZUJ CHAR(6) identifikačné číslo základnej územnej jednotky - kód obce 0051
ICUTJ CHAR(6) identifikačné číslo územno-technickej jednotky - kód katastra 0052
TYPJ CHAR(4) kód typu štatistickej jednotky 0032
ESU2010 CHAR(5) kód inštitucionálneho subsektory ESU 2010 CL010010
NAZOV CHAR(144) plný názov organizácie  
PRIEZ CHAR(20) priezvisko - FO – podnikateľa alebo štatutára PO  
MENO CHAR(15) meno - FO – podnikateľa alebo štatutára PO  
TITPRED CHAR(2) kód titulu pred menom – FO - podnikateľa alebo štatutárneho zástupcu PO 0062
TITZA CHAR(2) kód titulu za menom – FO - podnikateľa alebo štatutárneho zástupcu PO 0063
SIDUL CHAR(32) ulica sídla  
SIDCIS CHAR(10) popisné číslo sídla  
SIDPSC CHAR(5) PSČ sídla  
SIDPOSTA CHAR(35) názov a číslo dodávacej pošty  
SMTLF CHAR(7) smerové telefónne číslo sídla  
TLF CHAR(25) telefónne číslo sídla  
FAX CHAR(25) faxové číslo sídla  
E_MAIL CHAR(50) e-mail adresa sídla  
HLSKNACE CHAR(5) kód hlavnej ekonomickej činnosti - SKNACE Rev. 2 5201,
5202,
5203,
5207,
5205


Štruktúra súboru štatistický register organizácií (súbor s názvom ROyymm.ZIP) do mája 2015:
Položka Typ (veľkosť) Význam položky Číselník
ICO CHAR(8) identifikačné číslo organizácie  
DATVZN DATE dátum vzniku organizácie (administratívny)  
DATZAN DATE dátum zániku organizácie (administratívny)  
DOVOD CHAR(1) dôvod zmeny (4=zrušená organizácia)  
HLOKEC CHAR(5) kód hlavnej ekonomickej činnosti 5502
HLKTOKEC CHAR(4) kategória/subkategória hlavnej ekonomickej činnosti 5503
FORMA CHAR(3) kód právnej formy 0056
DRVLST CHAR(1) kód druhu vlastníctva 0036
USORG CHAR(2) kód ústredného orgánu štátnej správy 0069
SNU CHAR(3) kód sektoru pre systém národných účtov 5507
KATP CHAR(2) kód kategórie podľa počtu zamestnancov 0073
KATT CHAR(2) kód kategórie podľa výšky produkcie (mil.SKK) 0071
SIDKRJ CHAR(1) kód sídla kraja 0049
SIDOKR CHAR(3) kód sídla okresu 0048
ICZUJ CHAR(6) identifikačné číslo základnej územnej jednotky 0051
ICUTJ CHAR(6) identifikačné číslo územno-technickej jednotky 0052
S4 CHAR(4) typ štatistickej jednotky 0074
ESU95 CHAR(5) inštitucionálne subsektory ESU 95 0076
NAZOV CHAR(144) plný názov organizácie  
PRIEZ CHAR(20) priezvisko - fyzická osoba  
MENO CHAR(15) meno - fyzická osoba  
TITPRED CHAR(35) kód titulu pred menom  
TITZA CHAR(35) kód titulu za menom  
SIDUL CHAR(32) ulica sídla  
SIDCIS CHAR(10) popisné číslo sídla  
SIDPSC CHAR(5) PSČ sídla  
SIDPOSTA CHAR(35) názov a číslo dodávacej pošty  
SMTLF CHAR(7) smerové telefónne číslo sídla  
TLF CHAR(25) telefónne číslo sídla  
FAX CHAR(25) faxové číslo sídla  
E_MAIL CHAR(50) e-mail adresa sídla  
SKNACE*) CHAR(4) sekcia klasifikácie ekonomickej činnosti podľa SK NACE Rev. 2 5201,
5202,
5203,
5207

*) Prvé dve písmená odpovedajú číselníku 5202, prvé tri písmená odpovedajú číselníku 5203, obsah celého poľa odpovedá číselníku 5207. Pole POZN číselníkov 5202, 5203 a 5207 obsahuje údaj sekcie, ktorá je popísaná číselníkom 5201.Štruktúra súboru subčíselníkov (súbor s názvom CISyymm.TXT) do mája 2015:
Položka Typ (veľkosť) Význam položky
KODCIS CHAR(4) kód číselníka
KODPOL CHAR(32) Kód položky číselníka, maximálne 32 abecedno-číselných znakov
DATZP DATE Dátum začiatku platnosti položky číselníka, spravidla 1. 1. kalendárneho roku, v ktorom sa položka zavádza
DATKP DATE Dátum konca platnosti položky číselníka, spravidla 31. 12. kalendárneho roku, v ktorom sa položka naposledy použila
DATZAR DATE Dátum zaradenia (vypracovania) položky číselníka
DATAKT DATE Dátum poslednej aktualizácie položky číselníka
NAZPLS CHAR(144) Plný slovenský názov položky číselníka
NAZSKS CHAR(24) Skrátený slovenský názov položky číselníka
POZN CHAR(255) Poznámka k položke číselníka

Poznámka: Súbor obsahuje spolu 19 subčíselníkov.

 

Štruktúra súboru dodatku k štatistickému registru organizácií (súbor s názvom RO_yymm_ICO_ESA2010_KATT09.zip) do mája 2015:
Položka Typ (veľkosť) Význam položky
ICO CHAR(8) identifikačné číslo organizácie
ESA2010 CHAR(5) inštitucionálne subsektory podľa ESA2010
KATT09 CHAR(2) kód kategórie podľa výšky produkcie (tis. EUR)

 

Štruktúra súboru číselníka ESA2010 použitého v dodatku k štatistickému registru organizácií (súbor s názvom ESA2010.TXT):
Položka Typ (veľkosť) Význam položky
KODCIS CHAR(8) kód číselníka
KODPOL CHAR(5) Kód položky číselníka
NAZPLS CHAR(144) Plný slovenský názov položky číselníka
DATAKT DATE Dátum poslednej aktualizácie položky číselníka
POR CHAR(2) Poradie

 

Štruktúra súboru číselníka KATT09 použitého v dodatku k štatistickému registru organizácií (súbor s názvom KATT09.TXT) do mája 2015::
Položka Typ (veľkosť) Význam položky
POR CHAR(2)  Poradie
KODPOL CHAR(2) Kód položky číselníka
DATAKT DATE Dátum poslednej aktualizácie položky číselníka
NAZPLS CHAR(144) Plný slovenský názov položky číselníka
NAZSKS CHAR(24) Skrátený slovenský názov položky číselníka


Štruktúra súboru register priestorových jednotiek (súbor s názvom RPJyymm.TXT) do mája 2015:
Položka Typ (veľkosť) Význam položky
NAZZUJ CHAR(40) Názov základnej územnej jednotky – obce
NAZUTJ CHAR(40) Názov základnej územno-technickej jednotky – časti obce
NAZKRAJ CHAR(20) Názov kraja
NAZOKRES CHAR(30) Názov okresu
NAZSOKRES CHAR(30) Názov okresu podľa starého územno-správneho členenia
DATOD DATE Dátum začiatku platnosti položky registra
DATDO DATE Dátum konca platnosti položky registra
KRAJ CHAR(1) Kód kraja
OKRES CHAR(3) Kód okresu
SOKRES CHAR(4) Kód okresu podľa starého územného členenia
ICZUJ CHAR(6) Kód základnej územnej jednotky – obce
ICUTJ CHAR(6) Kód územno-technickej jednotky – časti obce
RSUJ2 CHAR(4) Kód štatistickej územnej jednotky – oblasti
NAZRSUJ2 CHAR(30) Názov štatistickej územnej jednotky – oblasti
RSUJ3 CHAR(5) Kód štatistickej územnej jednotky – kraja
LSUJ1 CHAR(6) Kód štatistickej územnej jednotky – okresu

Poznámka: Register priestorových jednotiek (RPJ) je kombináciou údajov z viacerých nadväzujúcich číselníkov.