ŠPP: živé emisie

Úrokové sadzby živých ŠPP dosiahnuté v aukciách k 31. 12. 2008

Číslo
emisie
Dátum
emisie
Dátum
splatnosti
Lehota splatnosti
v dňoch
Menovitá hodnota
v Sk
Dopyt
v mil. Sk
Akceptovaná úroková sadzba v % p.a.
celkový akcept. minimálna maximálna priemerná
Spolu [mil. Sk] 0 0