Štatistika poisťovní a penzijných fondov

Významný podiel aktív poistného trhu a trhu dôchodkového sporenia na celkových aktívach európskeho finančného trhu sa úmerne premieta do štruktúry a rozsahu požiadaviek na zber a zverejňovanie metodicky harmonizovaných štatistických informácií za tieto subjekty.

Národná banka Slovenska sa preto po vstupe Slovenskej republiky do Európskej menovej únie zamerala v oblasti štatistiky poisťovní a dôchodkového sporenia na pokračujúcu implementáciu požiadaviek Európskej Centrálnej Banky. Výsledkom bolo zahájenie zostavovania štatistických súborov na národnej úrovni, ich transmisia do Európskej centrálnej banky a tým prispievanie do agregátov eurozóny.

ICPF štatistika

ICPF štatistika (názov odvodený z počiatočných písmen anglického názvu „Insurance Companies and Pension Funds") poskytuje informácie o finančných aktívach a finančných pasívach sektora poisťovní a fondov dôchodkového sporenia v zmysle metodiky a klasifikácií definovaných v Európskom systéme národných účtov 1995 (ESA 95) a počnúc referenčným rokom 2014 v zmysle  Európskeho systému národných a regionálnych účtov v Európskej únii (ESA 2010).

Štatistika sa zostavuje z agregovaných štvrťročných údajov a z agregovaných ročných auditovaných údajov poisťovní a fondov dôchodkového sporenia v rozsahu sektorovo a geograficky členených údajov o finančných aktívach a finančných pasívach.  Počnúc rokom 2016 sú do ICPF štatistiky zahrnuté aj údaje za pobočky poisťovní z iného členského štátu EÚ.

Štvrťročné štatistické údaje ICPF:

2021 I.Q  II.Q 
2020 I.Q II.Q III.Q  IV.Q 
2019 I.Q II.Q  III.Q IV.Q 
2018 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2017 I.Q II.Q III.Q IV.Q

2016

I.Q II.Q III.Q IV.Q
2015 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2014 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2013 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2012 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2011 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2010 IV.Q

Zdroje údajov pre ICPF štatistiku:

 

Štatististické údaje sú zbierané od vykazujúcich subjektov v súlade s opatreniami NBS platnými pre dané referenčné obdobie:

do 31.12.2016:

OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 1. decembra 2015 o predkladaní výkazov poisťovňou, zaisťovňou, pobočkou zahraničnej poisťovne, pobočkou zahraničnej zaisťovne, poisťovňou z iného členského štátu, zaisťovňou z iného členského štátu, dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou

počnúc 1.1.2017:

OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 13. decembra 2016 o predkladaní výkazov poisťovňou, zaisťovňou, pobočkou zahraničnej poisťovne, pobočkou zahraničnej zaisťovne, poisťovňou z iného členského štátu, zaisťovňou z iného členského štátu, dôchodkovou správcovskou spoločnosťou alebo doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou