Právny rámec

Zdrojové údaje pre zostavenie štatistiky ICPF:

Základfný rámec požiadaviek na rozsah a štruktúru štatistických údajov za subjekty poistného trhu vymedzuje nasledujúca legislatíva ECB: 

Nariadenie Európske centrálnej banky (EÚ) č. 1374/2014 z 28. novembra 2014 o požiadavkách na štatistické vykazovanie pre poisťovacie korporácie 

Údaje pre zostavenie štatistiky ICPF sú získavané priamo od vykazujúcich subjektov v súlade s opatreniami NBS.

    S účinnosťou od 1.1.2016  platí pre vykazovanie subjektov poistného trhu a trhu dôchodkového sporenia nasledujúce opatrenie NBS:
  • Opatrenie Národnej banky Slovenska č.8/2016 o predkladaní výkazov poisťovňou, zaisťovňou, pobočkou zahraničnej poisťovne, pobočkou zahraničnej zaisťovne, poisťovňou z iného členského štátu, zaisťovňou z iného členského štátu, dôchodkovou správcovskou spoločnosťou alebo doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou