Štatistické a analytické prehľady

Podielové fondy sa podľa Zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní delia na otvorené, uzavreté a špeciálne. Z pohľadu investičného zamerania sa ďalej rozlišujú a sledujú dlhopisové fondy, akciové fondy, zmiešané fondy, fondy fondov, realitné fondy a ostatné fondy.

Štatistická bilancia investičných fondov (IF)

Prehľad 2020 - 2021

Rezidentské subjekty, ktoré tvoria aktuálnu spravodajskú skupinu sú uvedené v zozname podielových fondov (Zoznam IF). Zostavovaný je výhradne na štatistické účely s cieľom monitorovať a zabezpečiť konzistentnosť bilančnej štatistiky.

  • Zoznam IF (aktualizovaný 2. 12. 2021) [.pdf, 28 kB]

Štatistická bilancia fondov peňažného trhu (FPT)

Prehľad 2007 - 2018

Časové rady (vo formáte XLS) tvoria prílohu štatistického bulletinu.