Metodické informácie a informácie pre vykazujúce subjekty

Zoznam Investičných fondov na štatistické účely

Rezidentské subjekty, ktoré tvoria aktuálnu spravodajskú skupinu sú uvedené v zozname podielových fondov (Zoznam IF). Zostavovaný je výhradne na štatistické účely s cieľom monitorovať a zabezpečiť konzistentnosť bilančnej štatistiky.

Zoznam IF (aktualizovaný 2. 12. 2021) [.pdf, 28 kB]

Archív zoznamov IF

Identifikátory podielových listov

Zoznam podielových fondov tuzemských správcovských spoločností, ktorý obsahuje jedinečné identifikačné číslo vydaných podielových listov. Identifikátory slúžia na jednoznačnú identifikáciu týchto podielových listov v štatistickom výkazníctve správcovských spoločností, ale aj ostatných subjektov finančného trhu, ktoré majú tieto podielové listy v držbe.

Identifikátory podielových listov