Vývoj základného imania bankového sektora SR v roku 2021

Typ banky základné imanie v mil. EUR
31.3.202130.6.202130.9.202131.12.2021
upísané splatené upísané splatené upísané splatené upísané splatené
Komerčné banky a pobočky zahraničných bánk spolu 3 932,4
3 932,4


Komerčné banky spolu 2 033,9
2 033,9


v tom:
  - banky bez zahr. majetkovej účasti 203,9
203,9


  - banky so zahr. majetkovou účasťou 1 830,0
1 830,0


Pobočky zahraničných bánk */ 1 898,4
1 898,4


*/ Pri pobočkách zahraničných bánk ide o finančné zdroje poskytnuté zahraničnou bankou jej pobočke