Vývoj základného imania bankového sektora SR v roku 2017

Typ banky základné imanie v mil. EUR
31.3.201730.6.201730.9.201731.12.2017
upísané splatené upísané splatené upísané splatené upísané splatené
Komerčné banky a pobočky zahraničných bánk spolu 3 455,3 3 455,3 3 488,5 3 488,5 3 532,7 3 532,7 3 632,7 3 632,7
Komerčné banky spolu 1 849,0 1 849,0 1 896,0 1 896,0 1 945,9 1 945,9 1 968,9 1 968,9
v tom:
  - banky bez zahr. majetkovej účasti 153,9 153,9 153,9 153,9 153,9 153,9 153,9 153,9
  - banky so zahr. majetkovou účasťou 1 695,1 1 695,1 1 742,1 1 742,1 1 792,0 1 792,0 1 815,0 1 815,0
Pobočky zahraničných bánk */ 1 606,3 1 606,3 1 592,5 1 592,5 1 586,8 1 586,8 1 663,8 1 663,8

*/ Pri pobočkách zahraničných bánk ide o finančné zdroje poskytnuté zahraničnou bankou jej pobočke