Vývoj základného imania bankového sektora SR v roku 2015

Typ banky základné imanie v mil. EUR
31.3.201530.6.201530.9.201531.12.2015
upísané splatené upísané splatené upísané splatené upísané splatené
Komerčné banky a pobočky zahraničných bánk spolu 3 428,4 3 428,4 3 426,4 3 426,4 3 422,6 3 422,6 3 232,7 3 232,7
Komerčné banky spolu 1 849,0 1 849,0 1 849,0 1 849,0 1 849,0 1 849,0 1 849,0 1 849,0
v tom:  
  - banky bez zahr. majetkovej účasti 153,9 153,9 153,9 153,9 153,9 153,9 153,9 153,9
  - banky so zahr. majetkovou účasťou 1 695,1 1 695,1 1 695,1 1 695,1 1 695,1 1 695,1 1 695,1 1 695,1
Pobočky zahraničných bánk */ 1 579,3 1 579,3 1 577,4 1 577,4 1 573,6 1 573,6 1 383,6 1 383,6

*/ Pri pobočkách zahraničných bánk ide o finančné zdroje poskytnuté zahraničnou bankou jej pobočke