Vývoj základného imania bankového sektora SR v roku 2011

Typ banky základné imanie v mil. EUR
31.3.201130.6.201130.9.201131.12.2011
upísané splatené upísané splatené upísané splatené upísané splatené
Komerčné banky a pobočky zahraničných bánk spolu 1 995,5 1 995,5 2 174,6 2 174,6 2 274,9 2 274,9 2 477,0 2 377,0
Komerčné banky spolu 1 601,1 1 601,1 1 601,1 1 601,1 1 691,4 1 691,4 1 852,1

1 752,1

v tom:  
  - banky bez zahr. majetkovej účasti 143,9 143,9 143,9 143,9 143,9 143,9 143,9 143,9
  - banky so zahr. majetkovou účasťou 1 457,2 1 457,2 1 457,2 1 457,2 1 547,5 1 547,5 1 708,2 1 608,2
Pobočky zahraničných bánk */ 394,5 394,5 573,6 573,6 583,5 583,5 624,9 624,9

*/ Pri pobočkách zahraničných bánk ide o finančné zdroje poskytnuté zahraničnou bankou jej pobočke