Účelové organizácie v peňažnom sektore SR

k 31. 3. 2021

IČO Názov organizácie Dátum začiatku činnosti Telefón Fax, E-mail Predstaviteľ organizácie,
funkcia
Prevažujúca činnost Základné imanie v mil EUR Skladba imania v % Účasť bánk na zákl. imaní organizácie Poznámka
upísané splatené EURO zahr. banka podiel v %
31372074

SIA Central Europe, a.s.
Digital Park II,
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
www.sia.eu

19.5.1994 02/68285111
02/68285126

02/62412858

info[at]sia.eu
Ing.Juraj Tomanka, generálny riaditeľ Komplexné procesingové služby v oblasti bezhotovostného platobného styku. Zabezpečovanie nepretržitej autorizácie a spracovanie elektronických transakcií on-line v sieti bankomatov a platobných terminálov pomocou kariet vydaných slovenskými aj zahraničnými bankami. 4,9 4,9 100,00
35722959 Exportno-importná banka SR (EXIMBANKA SR)
Grösslingová 1
813 50 Bratislava
www.eximbanka.sk
22.7.1997

02/59398111

02/59398511

02/52931624

informacie[at]eximbanka.sk

press[at]eximbanka.sk

Ing. Monika Kohútová, MBA, generálna riaditeľka Podpora vývozných a dovozných aktivít slovenských vývozcov a dovozcov financovaním vývozných úverov, poisťovaním vývozných úverov a financo- vaním dovozných úverov so zámerom zvýšiť konkurencie-schopnosť tuzemských výrobkov a podporiť vzájomnú hospodársku výmenu Slovenskej republiky v zahraničí. 100,0 100,0 100,00
35776005 Slovenská konsolidačná, a. s.
Cintorínska 21
814 99 Bratislava
www.konsolidacna.sk
26.10.1999

02/57289100

02/57289400

slovkons[at]slovenska-konsolidacna.sk

JUDr. Marián Janočko, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Konsolidácia pohľadávok verejného sektora podľa zákona o pohľadávkach štátu. 1,7 1,7 100,0
31338976 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s.,
Ul. 29. augusta 1/A
814 80 Bratislava 1
www.cdcp.sk
22.12.1992

02/52965555
02/59395104

02/59395110

02/59395111

02/59395172

info[at]cdcp.sk

Ing. Martin Wiedermann, predseda predstavenstva, generálny riaditeľ Evidencia zaknihovaných cenných papierov (CP) a imobilizovaných CP v registri emitentov, evidencia majiteľov zaknihovaných CP na účtoch majiteľov a údajov na klientskych účtoch členov, prideľovanie, menenie a rušenie ISINu, poskytovanie služieb členom centrálneho depozitára, emitentom CP, burze CP, zahraničnej burze CP. 10,5 10,5 100,00