Podiel zahraničného kapitálu na upísanom základnom imaní bánk v SR v rokoch 2002 až 2004

Podiel zahraničného kapitálu na upísanom základnom imaní bánk v SR v rokoch 2002 až 2004

Krajina Upísané základné imanie v mil. Sk 1/
2002 2003 2004
31.3. 30.6. 30.9. 31.12. 31.3. 30.6. 30.9. 31.12. 31.3. 30.6. 30.9. 31.12.
Banky a pobočky zahr. bánk - spolu1/ 41 575,4 41 718,9 41 333,2 41 316,3 42 336,7 43 287,1 43 287,1 43 287,1 44 078,1 44 078,1 44 278,1 44 278,1
v tom:                        
  tuzemské základné imanie 7 802,8 6 826,6 6 215,2 6 064,7 6 082,0 6 123,6 5 461,6 4 793,4 5 350,7 4 638,8 4 632,5 4 605,0
  zahraničné základné imanie 33 772,6 34 892,3 35 118,0 35 251,6 36 254,7 37 163,5 37 825,5 38 493,7 38 727,4 39 439,3 39 645,6 39 673,0
v tom:                        
  Belgicko                        
  Cyprus 9,1 9,1 7,8 153,1 153,1 154,2 182,4 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Kanada                 0,2 0,2 0,2 0,2
  ČR 3 457,7 3 595,9 3 500,9 3 484,1 3 483,9 3 484,0 3 483,6 3 494,5 3 496,5 3 485,5 3 485,5 3 485,4
  Francúzsko 517,0 517,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0
  Holandsko 587,7 587,7 587,7 587,7 591,6 591,9 595,1 595,0 601,3 608,7 608,7 613,4
  Japonsko                        
  Lichtenštajnsko 3,9 4,2 4,2 4,2 4,7 4,8 0,8 0,6 0,4 0,4 0,4 0,0
  Maďarsko 34,1 999,5 999,5 999,5 1 999,6 1 999,6 1 999,6 2 004,5 2004,4 2004,5 2004,4 2 007,2
  Nemecko 830,9 830,9 827,4 827,4 827,4 828,0 828,0 852,1 927,4 860,0 860,0 860,0
  Rakúsko 11 544,1 11 547,2 11 839,5 11 844,6 11 843,5 11 998,3 12 631,6 13 146,8 13 304,6 14 092,4 14 296,4 14 308,4
  Rusko                        
  Švajčiarsko 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 4,4 5,2 7,5 0,9 0,8 8,8
  Taliansko 1 277,0 1 289,9 1 289,9 1 289,9 1 289,9 1 892,5 1 892,5 1 912,0 1 912,0 1 912,0 1 914,4 1 914,4
  Veľká Británia 1 598,0 1 598,0 1 598,0 1 598,0 1 598,0 1 747,2 1 747,4 1 748,8 1 749,3 1 747,5 1 747,2 1 747,2
  USA 1 650,0 1 650,0 1 650,0 1 650,0 1 650,0 1 650,0 1 650,0 1 650,0 1 650,7 1 650,7 1 650,7 1 650,7
  Luxembursko 12 260,4 12 260,4 12 260,4 12 260,4 12 260,4 12 260,4 12 260,1 12 523,2 12 523,2 12 526,5 12 526,9 12 527,4

1/ Pri pobočkách zahraničných bánk ide o finačné zdroje poskytnuté zahraničnou bankou jej pobočke