Iné inštitúcie v peňažnom sektore SR

k 30. 6. 2021

IČO Názov organizácie Dátum začiatku činnosti Telefón Fax, E-mail Predstaviteľ
organizácie,
funkcia
Prevažujúca činnosť
35700564 Fond ochrany vkladov
Kapitulská 12
812 47 Bratislava 1
www.fovsr.sk
10.10.1996 02/54432570
02/54435444

fov[at]fovsr.sk

Ing. pavol Komzala, predseda Prezídia fondu Činnosti súvisiace s ochranou vkladou uložených v bankách, sústreďovanie peňažných prostriedkov bánk a pobočiek zahraničných bánk do fondu a nakladanie s peňažnými prostriedkami fondu, poskytovanie náhrad za nedostupné vklady v bankách a v pobočkách zahraničných bánk v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom NR SR č. 118/1996 z.z.
31750206 Združenie pre bankové karty Slovenskej republiky
Dunajská 4
811 08 Bratislava 1
www.zbk.sk
1.6.1994 0918189520 zbk[at]zbk.sk

Peter Géc
predseda

Patrick Melioris

podpredseda

Vytváranie podmienok pre rozvoj využívania bankových kariet v medzibankovom platobnom styku v SR, podpora rozvoja spoločnej siete bankomatov a obchodníkov prijímajúcich vo svojich zariadeniach platby prostredníctvom bankových kariet.