Finančné služby v EÚ

Každý štátny príslušník členského štátu EÚ je zároveň aj občanom EÚ. Občianstvo Únie umožňuje voľný pohyb a pobyt osôb na území ostatných členských štátov, ako aj využívanie ďalších výhod vyplývajúcich z jednotného trhu EÚ. Jednotný trh EÚ ako priestor bez vnútorných hraníc poskytuje občanom EÚ prístup k tovarom, službám, pracovným a podnikateľským príležitostiam v rámci všetkých členských štátov EÚ. Využívať výhody spoločného trhu možno okrem členských štátov EÚ aj na Islande, Lichtenštajnsku a v Nórsku.

Spoločný vnútorný trh vám dáva prístup k širokej škále finančných služieb od poskytovateľov z iných členských štátov EÚ vrátane tých, ktoré sú kvalitnejšie a cenovo výhodnejšie ako bežne dostupné služby na domácom trhu. Vďaka rozšírenej ponuke finančných služieb tak môžete plne realizovať svoje právo na slobodný výber produktu, ktorý čo najviac vyhovuje vašim predstavám. Treba uviesť, že práve vnútorný trh poskytuje príležitosť nakupovať služby v ostatných členských štátoch za podmienok, ktoré sa jednotne uplatňujú v celej Únii.

K formovaniu riadne fungujúceho vnútorného trhu v oblasti finančných služieb dochádza vytváraním jednotných pravidiel na úrovni EÚ pričom tieto pravidlá sa buď priamo stávajú súčasťou právnych poriadkov členských štátov alebo ich členské štáty samé preberajú do vlastných právnych predpisov.

Ako na cezhraničné nakupovanie

Ako môžem získať prístup k finančným službám v inom členskom štáte?

Finančné služby poskytované subjektmi z iných členských štátov môžete získať tak, že za týmto účelom vycestujete do členského štátu poskytovateľa služby alebo aj bez toho, aby ste museli opustiť svoj domovský štát. Finančné služby môžete totiž začať využívať po uzatvorení zmlúv na diaľku, kedy nie je potrebná súčasná prítomnosť zmluvných strán, postačuje použitie prostriedkov hlasovej či elektronickej komunikácie (telefón, internet). Vo svojej krajine môžete získať prístup k poskytovateľovi finančnej služby z iného členského štátu v prípade, že v nej dočasne pôsobí, príp. si v nej zriadil pobočku či iné zastúpenie.   

Priamo na domácom trhu môžete získať prístup k finančným službám v oblasti poistenia a investičných služieb aj prostredníctvom finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu.

Môžem nakupovať na jednotnom trhu bez akýchkoľvek obmedzení?

Zosúlaďovanie pravidiel potrebných pre voľný pohyb finančných služieb na jednotnom trhu sa stále vyvíja. Tento proces sa zintenzívnil po zverejnení Akčného plánu pre finančné služby v roku 2000, na základe ktorého boli prijaté početné opatrenia (napr. vytvorenie jednotnej oblasti platieb v eurách SEPA, vytvorenie súdneho a mimosúdneho mechanizmu riešenia cezhraničných sporov, právny rámec na uzatváranie zmlúv na diaľku), stále však nie je ukončený. Svedčí o tom aj skutočnosť, že Európska komisia v roku 2015 zverejnila Zelenú knihu o retailových finančných službách, ktorej úlohou bolo identifikovať pretrvávajúce prekážky, ktorým spotrebitelia aj poskytovatelia finančných služieb čelia na vnútornom trhu.

Ako spotrebiteľ by ste si preto mali uvedomiť, že na nákup služieb od poskytovateľov finančných služieb z iných členských štátov sa môžu vzťahovať určité obmedzenia. Vaše práva pri cezhraničnom nakupovaní jednotlivých finančných produktov nájdete tu.

Ako funguje cezhraničné podnikanie finančných inštitúcii?

V prípade finančných inštitúcii akými sú banky, poisťovne, investičné spoločnosti platí, že povolenie na výkon ich činnosti im vydáva príslušný orgán v domovskej krajine, teda tam kde majú sídlo. Takéto povolenie im poskytuje oprávnenie na výkon konkrétnych činností aj na území iného členského štátu bez potreby povolenia príslušného orgánu tohto iného štátu. Samotnému výkonu cezhraničnej činnosti predchádza informovanie orgánu dohľadu domovskej krajiny o úmysle poskytovať služby v inom členskom štáte. Domovský orgán dohľadu následne informuje o týchto úmysloch finančného subjektu hostiteľský orgán dohľadu, ktorý však nemá právomoc rozhodnúť či finančná inštitúcia môže na jej území poskytovať služby.

Povolené činnosti môže finančná inštitúcia vykonávať na území iného členského štátu prostredníctvom zriadenej pobočky alebo cezhraničným poskytovaním služieb, ktoré má len dočasný charakter.

Tieto podmienky cezhraničného podnikania sa uplatňujú aj na finančných sprostredkovateľov v sektore poistenia a na viazaných investičných agentov.

Budem sa vedieť v cezhraničných veciach dovolať svojich práv voči poskytovateľovi?

S cieľom zvýšenia dôvery spotrebiteľov k cezhraničnému nakupovaniu, bolo prijatých niekoľko opatrení, ktoré im majú uľahčiť presadzovanie ich práv voči poskytovateľovi služieb z iného členského štátu. Jedná sa pritom o mimosúdne  (sieť FIN-NET) aj súdne mechanizmy (európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporueurópsky platobný rozkaz), ktoré sa vyznačujú jednoduchosťou pravidiel a rýchlosťou konania.

Možnosti a spôsoby riešenia cezhraničných problémov nájdete v časti Ako riešiť problém s cezhraničnou službou.

Akým právnym poriadkom sa bude spravovať môj zmluvný vzťah s cezhraničným prvkom?

Prípady, v ktorých dochádza k stretu rôznych právnych poriadkov pri uzatváraní zmlúv, rieši Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I), ktoré sa uplatňuje na členské štáty EÚ s výnimkou Dánska a Spojeného kráľovstva. Táto úprava rešpektuje v prvom rade slobodnú vôľu zmluvných strán určiť si rozhodné právo. Ak nedošlo k voľbe práva, rozhodné právo by sa malo určiť v súlade s pravidlom vymedzeným pre konkrétny typ zmluvy.

V prípade spotrebiteľských zmlúv platí, že zmluva sa spravuje právnym poriadkom krajiny obvyklého pobytu spotrebiteľa, ak podnikateľ

a) vykonáva svoju podnikateľskú činnosť v krajine obvyklého pobytu spotrebiteľa alebo

b) akýmkoľvek spôsobom smeruje svoju činnosť na túto krajinu.

V prípade poistnej zmluvy si možno zvoliť iba tieto právne poriadky:

a) právny poriadok krajiny, kde sa nachádza riziko v čase uzavretia zmluvy

b) právny poriadok krajiny obvyklého pobytu poistníka

c) v prípade životného poistenia právny poriadok členského štátu, v ktorom je poistník štátnym príslušníkom

d) v prípade poistných zmlúv vzťahujúcich sa na riziká obmedzené na udalosti vyskytujúce sa v inom členskom štáte ako v členskom štáte, kde sa nachádza riziko, právny poriadok daného členského štátu.

Ak k tejto voľbe nedôjde, zmluva sa spravuje právnym poriadkom členského štátu, v ktorom sa riziko nachádza v období uzavretia zmluvy.

V prípade povinného zmluvného poistenia musí poistná zmluva spĺňať osobitné ustanovenia týkajúce sa tohto poistenia v členskom štáte, ktorý stanovuje povinnosť uzavrieť poistenie.

Som dostatočne chránený pri nakupovaní finančných služieb zo zahraničia cez internet?

Na úrovni EÚ boli prijaté aj jednotné pravidlá ochrany spotrebiteľov pri uzatváraní zmluvy s poskytovateľom služby, ktorý je usadený v inom členskom štáte ako je štát vášho bydliska, za pomoci prostriedkov komunikácie, ktoré nevyžadujú súčasnú prítomnosť zmluvných strán pri rokovaní a uzatváraní zmluvy (napr. telefón, elektronická pošta, online). Na základe tejto úpravy máte právo na informácie o poskytovateľovi, charaktere finančnej služby a o svojich právach v dostatočnom predstihu pred uzatvorením zmluvy. Je vám tiež poskytnuté právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu v prípade, že na základe vášho rozhodnutia nebude chcieť byť zmluvou viazaní. Viac informácií nájdete v časti Poskytovanie finančných služieb na diaľku.

Na čo by som si mal dávať pozor pri výbere cezhraničných finančných služieb?

Keďže sa cezhranične naďalej realizuje len malá časť z celkového objemu nákupov finančných služieb je pravdepodobné, že patríte medzi spotrebiteľov, ktorí skúsenosť s cezhraničným nakupovaním ešte nemajú, čo je dôvodom na zvýšenú opatrnosť pri výbere vhodného finančného produktu.

Jednotné požiadavky uplatňované v celej EÚ pri jednotlivých druhoch finančných služieb zabezpečujú, že spotrebiteľom sú poskytnuté informácie na štandardizovanej úrovni, čo umožňuje ich porovnateľnosť na celom vnútornom trhu. V prípade niektorých druhov finančných služieb je tiež zaručené, že údaje, ktoré majú vysokú vypovedaciu schopnosť o nákladoch služieb (napr. údaj o RPMN pri spotrebiteľských úveroch a úveroch na bývanie), sú počítané rovnakým spôsobom poskytovateľmi služieb na celom vnútornom trhu.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že aj pri cezhraničnom nakupovaní môžete zohľadňovať kritéria použiteľné pri produktoch vyskytujúcich sa na domácom trhu. Tieto kritéria nájdete v častiach  Ako si vybrať účet, Ako si vybrať úver, Ako si vybrať poistenie, Ako si vybrať investíciu. Pamätajte však na to, že cezhraničné nakupovanie prináša so sebou špecifiká, na ktoré by ste nemali zabúdať pri výbere akejkoľvek cezhraničnej služby.

S ohľadom na charakter finančnej služby zohľadňujte aj tieto skutočnosti:

§  miestnu povahu cezhraničnej služby - poskytovatelia služieb prispôsobujú ponúkané finančné produkty miestnym podmienkam a predovšetkým miestnemu dopytu. Overte si preto, či nastavenie ponúkanej služby vyhovuje vaším predstavám, ktoré sa môžu odlišovať od požiadaviek spotrebiteľov domovského štátu poskytovateľa služby

§  komunikačný jazyk - zvážte, či vám komunikačný jazyk, ktorý používa poskytovateľ služby skutočne vyhovuje. V tomto jazyku budete totiž riešiť s poskytovateľom služby aj prípadné nejasnosti a problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť počas jej využívania. Ak vaša nespokojnosť so službou prerastie do sporu s jej poskytovateľom, bude to práve jazyk poskytovateľa služby, v ktorom budete s najvyššou pravdepodobnosťou komunikovať s orgánom dohľadu, členom FIN-NET siete, prípadne so súdnou autoritou domovského štátu poskytovateľa služby.

§  dostupnosť poskytovateľa služby počas jej využívania - po uzatvorení zmluvy o finančnej službe bude medzi vami a poskytovateľom služby prebiehať komunikácia dohodnutým spôsobom, najčastejšie formou zákazníckeho centra. Uistite sa, že vám dohodnutá forma komunikácie bude vyhovovať aj v prípade, ak budete chcieť podať sťažnosť na poskytovanú službu. Jasno by ste mali tiež v dostatočnej dostupnosti  poskytovateľa služby v prípadoch, ak bude povinný plniť nároky vyplývajúce vám zo zmluvy.

§  ďalšie súvisiace náklady - s používaním cezhraničných služieb môžu byť spojené aj ďalšie dodatočné náklady týkajúce sa cezhraničných transakcii, príp. aj úhrada dane v domovskom štáte poskytovateľa služby. Pred uzatvorením zmluvy si preto od poskytovateľa služby žiadajte aj informácie o ďalších súvisiacich nákladoch, ktoré zohľadňujte pri posudzovaní celkovej výhodnosti ponúkanej služby.

Ak sa chystáte nakupovať v inom členskom štáte, mali by ste si uvedomiť, že európske pravidlá umožňujú členským štátom v niektorých oblastiach prispôsobiť úpravu vo svojich vnútroštátnych predpisoch podmienkam na domácom trhu, preto si preverte informácie o pravidlách nakupovania príslušného finančného produktu v inom členskom štáte prostredníctvom kontaktného centra štátu, kde chcete realizovať svoje nákupy.

Pokiaľ si neviete poradiť s výberom najvhodnejšieho cezhraničného produktu, ktorý by vyhovoval vašim požiadavkám, potrebné informácie a pomoc môžete získať aj prostredníctvom finančných sprostredkovateľov a nezávislých porovnávacích webových stránok.

Jeden trh bez hraníc

Finančné služby dostupné na jednotnom trhu

Účet v banke

Ako občan EÚ nemôžete byť v prípade, že žiadate o zriadenie platobného účtu so základnými funkciami v inom členskom štáte diskriminovaní z dôvodu štátnej príslušnosti alebo miesta svojho pobytu. Prístup k platobnému účtu vám nemôže byť podmienený kúpou ďalších úverových služieb. Toto právo sa však neuplatňuje na iné typy účtov - napr. sporiace účty, účty ku kreditným kartám.

Platobný účet so základnými funkciami je účet, prostredníctvom ktorého môžete minimálne:

a) vkladať finančné prostriedky na platobný účet

b) vyberať hotovosť z platobného účtu

c) vykonávať tieto platobné transakcie v rámci Únie:

i) inkaso

ii) platobné transakcie prostredníctvom platobnej karty vrátane platieb online

iii) úhrady vrátane trvalých príkazov.

Na vlastnú žiadosť vám môže byť k tomuto účtu poskytnuté aj povolené prečerpanie. Za vedenie platobného účtu so základnými funkciami vám môže byť účtovaný primeraný poplatok.

Ako prebieha proces zriaďovania bankového účtu v inom členskom štáte EÚ?

Všeobecne platí, že finančné inštitúcie ponúkajúce platobné účty so základnými funkciami musia spotrebiteľovi bezodkladne, najneskôr do 10 pracovných dní od prijatia úplnej žiadosti, buď zriadiť platobný účet so základnými funkciami alebo zamietnuť takúto žiadosť spotrebiteľa.

S cieľom uľahčiť cezhraničné zriaďovanie účtov má spotrebiteľ možnosť požiadať nového poskytovateľa platobných služieb, aby na novom platobnom účte zriadil všetky trvalé príkazy na úhrady alebo ich časť, akceptoval inkasá od dátumu, ktorý určí spotrebiteľ, a poskytol spotrebiteľovi informácie obsahujúce údaje o novom platobnom účte, pokiaľ možno počas jedného stretnutia s novým poskytovateľom.

Ak spotrebiteľ svojmu poskytovateľovi oznámi, že si želá zriadiť platobný účet u subjektu v inom členskom štáte, tento poskytovateľ by mu po doručení žiadosti mal:

a)     bezplatne poskytnúť zoznam všetkých aktívnych trvalých príkazov na úhradu a súhlasov s inkasom zadaných dlžníkom, opakujúcich sa prichádzajúcich úhrad a inkás zadaných veriteľom, za posledných 13 mesiacov,

b)     previesť akýkoľvek kladný zostatok z platobného účtu spotrebiteľa na platobný účet u nového poskytovateľa platobných služieb, ak žiadosť obsahuje údaje identifikujúce tento subjekt a platobný účet spotrebiteľa,

c)     zrušiť platobný účet spotrebiteľa.

Tieto úkony by mali byť uskutočnené k dátumu, ktorý určí spotrebiteľ a ktorý bude najskôr šesť pracovných dní po doručení žiadosti spotrebiteľa, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak.

Môže mi banka odmietnuť zriadiť bankový účet so základnými funkciami?

Finančné inštitúcie musia zabezpečiť, aby ich klienti nepoužívali finančný systém na nelegálne účely, ako je napríklad podvod, pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu. Banka preto odmietne zriadenie účtu, ak nedodržiavate predpisy EÚ o praní špinavých peňazí a financovaní terorizmu.

Žiadosť o zriadenie platobného účtu so základnými funkciami vám tiež môže byť zamietnutá z dôvodu, že v danom členskom štáte už máte takýto bankový účet zriadený.

Niektoré členské štáty tiež môžu od spotrebiteľov, ktorí si želajú zriadiť platobný účet so základnými funkciami na ich území žiadať, aby preukázali, že oň majú skutočný záujem.

V akých prípadoch mi môže banka jednostranne vypovedať zmluvu o základnom platobnom účte?

Úverová inštitúcia môže jednostranne vypovedať zmluvu o základnom platobnom účte vtedy, ak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:

a) spotrebiteľ úmyselne používal platobný účet na nezákonné účely

b) na platobnom účte neprebehla žiadna transakcia počas viac ako 24 za sebou nasledujúcich mesiacov,

c) spotrebiteľ poskytol nesprávne informácie, aby získal platobný účet so základnými funkciami, pričom na základe správnych informácií by mu toto právo nevzniklo,

d) spotrebiteľ už nemá riadny pobyt v Únii,

e) spotrebiteľ si následne zriadil druhý platobný účet so základnými funkciami v členskom štáte, v ktorom už má základný platobný účet.

Cezhraničné platby

Cezhraničnými platbami sú transakcie pri ktorých sa banky platiteľa a príjemcu platby nachádzajú v rôznych členských štátoch. Na druhej strane, vnútroštátnymi transakciami sa rozumie uskutočňovanie platieb za splnenia podmienky, že banky platiteľa aj príjemcu sa nachádzajú v rovnakom členskom štáte.

Rozdiely medzi vnútroštátnymi a cezhraničnými elektronickými platbami v eurách zotrel SEPA priestor. Tento celoúniový platobný systém poskytol spotrebiteľom bezpečné, rýchle a spoľahlivé platobné služby v eurách. Umožnil vykonávanie SEPA platieb za rovnakých základných podmienok a v súlade s rovnakými právami a povinnosťami bez ohľadu na miesto v rámci Únie.

Pre spotrebiteľov je dôležité vedieť, že právny rámec, ktorý vytvoril podmienky na fungovanie SEPA priestoru zároveň zaviedol pravidlo, že pri platbách v eurách môže banka od spotrebiteľa za cezhraničnú platbu účtovať rovnaký poplatok ako za vnútroštátnu platbu v tej istej hodnote a v rovnakej mene.

Toto pravidlo sa uplatňuje na všetky elektronicky spracovávané platby:

-       prevody medzi bankovými účtami v EÚ,

-       výbery z bankomatov v krajinách EÚ,

-       platby debetnou alebo kreditnou kartou v EÚ,

-       inkasá,

-       poukázanie peňažných prostriedkov.

Zrozumiteľné a pravdivé informácie o výške poplatkov za cezhraničné platby je vám banka povinná poskytnúť ľahko dostupným spôsobom ešte pred uskutočnením transakcie. Ďalšie informácie o SEPA získate tu.

Spotrebiteľské úvery

Spotrebiteľským úverom sa rozumie dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov vo výške 100 - 75 000 EUR veriteľom konajúcim v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

Spotrebiteľskými úvermi napr. nie sú:

-       úvery zabezpečené záložným právom k nehnuteľnosti,

-       úvery na nákup pozemku alebo nehnuteľnosti,

-       lízingové zmluvy bez povinnosti kúpiť predmet zmluvy,

-       úvery vo forme povoleného prečerpania, ktoré sa musia splatiť do jedného mesiaca,

-       bezúročné úvery poskytované bez ďalších poplatkov,

-       úvery pri ktorých sa zodpovednosť spotrebiteľa obmedzuje len na predmet zábezpeky, ktorý uložil do úschovy veriteľa,

-       úvery poskytnuté na základe súdneho rozhodnutia,

-       úvery, ktoré sú poskytované obmedzenému okruhu verejnosti.

Jednotné pravidlá pre poskytovanie spotrebiteľských úverov prijaté na úrovni EÚ vám zaručujú porovnateľnosť ponúk domácich i cezhraničných úverov prostredníctvom ročnej percentuálnej miery nákladov (RPMN) určenej rovnakým spôsobom v rámci Spoločenstva. Rovnako ako veriteľ na domácom trhu, je vám aj poskytovateľ cezhraničných spotrebiteľských úverov povinný poskytnúť predzmluvné informácie, posúdiť vašu schopnosť splácania úveru a umožniť vám predčasne splatiť úver.

Musí mi veriteľ z iného členského štátu poskytnúť spotrebiteľský úver ak oň požiadam?

Každý veriteľ je povinný pred uzatvorením zmluvy o spotrebiteľskom úvere posúdiť vašu schopnosť splácať úver, čo musí vedieť na požiadanie príslušného orgánu dohľadu aj preukázať. Z tohto dôvodu majú veritelia prijaté postupy a stanovené kritéria, ktoré aplikujú na záujemcov o úver. V prípade veriteľa z akéhokoľvek členského štátu preto platí, že veriteľ vám neposkytne úver, ak takéto kritéria nesplníte.

Veriteľ z iného členského štátu vás však nesmie diskriminovať len na základe štátnej príslušnosti a teda odmietnuť vám poskytnutie úveru len z tohto dôvodu. Ak máte podozrenie, že veriteľ sa k vám diskriminačne správal, požiadajte ho o písomné uvedenie dôvodov zamietnutia vašej žiadosti o úver (pokiaľ vám takéto potvrdenie veriteľ sám nevystavil), a ak dôvodom zamietnutia vašej žiadosti bude iná štátna príslušnosť, obráťte sa so žiadosťou o pomoc na člena FIN-NET siete príslušného podľa sídla veriteľa.

Aké informácie by som mal získať pred uzatvorením zmluvy o spotrebiteľskom úvere?

Spotrebiteľom sa pred uzavretím zmluvy musia poskytnúť informácie o podmienkach a nákladoch spojených s úverom a o ich povinnostiach v takej miere, aby sa vedeli rozhodnúť na základe úplnej znalosti veci. Za týmto účelom im musia byť poskytnuté v dostatočnom predstihu pred uzatvorením zmluvy informácie prostredníctvom formulára pre štandardné európske informácie o spotrebiteľskom úvere.

Daný formulár predovšetkým obsahuje:

 • druh spotrebiteľského úveru a opis jeho ďalších podstatných charakteristík,
 • výšku úveru a výšku úrokovej sadzby úveru,
 • ročnú percentuálnu mieru nákladov (čiže celkové náklady  ako napr. úroky, provízie, dane, poplatky vyjadrené ako ročné percento z celkovej výšky úveru),
 • informácie o počte, frekvencii a výške splátok,
 • informácie o práve na odstúpenie od zmluvy,
 • informácie o práve na vlastnú žiadosť dostať bezplatne vyhotovenie návrhu zmluvy o úvere,
 • informácie o práve na predčasné splatenie úveru.

Ak okrem týchto informácií spotrebiteľ potrebuje aj ďalšiu pomoc, aby sa mohol rozhodnúť, ktorá zmluva o úvere zo škály ponúkaných produktov najlepšie vyhovuje jeho potrebám a zodpovedá jeho finančnej situácii, veritelia sú mu povinní takúto pomoc poskytnúť, napr. formou vysvetlenia základných vlastností ponúkaného produktu.

Môžem od zmluvy o cezhraničnom spotrebiteľskom úvere odstúpiť?

Od uzatvorenej zmluvy o spotrebiteľskom úvere ste oprávnení odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní od jej uzavretia alebo odo dňa doručenia zmluvných podmienok, ak k tomuto úkonu dôjde až po uzavretí zmluvy.

S úkonom odstúpenia od zmluvy o spotrebiteľskom úvere sa viaže povinnosť spotrebiteľa vrátiť veriteľovi poskytnutý úver spolu s úrokom z úveru za obdobie od jeho poskytnutia až do dňa splatenia. Veriteľ nemá v prípade odstúpenia od zmluvy právo na žiadnu inú kompenzáciu od spotrebiteľa okrem práva na úhradu nenávratných poplatkov, ktoré veriteľ zaplatil orgánu verejnej správy.

Úver na bývanie

Úverom na bývanie sa rozumie dočasné poskytnutie finančných prostriedkov zo strany veriteľa konajúceho v rámci svojej podnikateľskej činnosti, určené na nadobudnutie nehnuteľnosti na bývanie, ktoré je často zabezpečené záložným právom k nehnuteľnosti, alebo iným porovnateľným zabezpečením, ktoré sa v členskom štáte na tento účel používa.

Úverom na bývanie, ktoré v európskom priestore ponúkajú banky, stavebné sporiteľne a iní hypotekárni veritelia, bol tiež poskytnutý harmonizovaný právny rámec Únie. S cieľom zabezpečenia rovnocennej úrovne ochrany spotrebiteľov na vnútornom trhu je zabezpečené, že vo všetkých členských štátoch sú rovnako uplatňované požiadavky na poskytovanie predzmluvných informácií prostredníctvom Európskeho štandardizovaného informačného formulára (v skratke „formulár ESIS") a na výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov (RPMN).

Musí mi veriteľ z iného členského štátu poskytnúť úver na bývanie?

Veriteľ musí pred uzavretím zmluvy o úvere vykonať dôkladné posúdenie úverovej bonity spotrebiteľa. Pri tomto posúdení sa náležite zohľadňujú faktory dôležité pre potvrdenie toho, že je pravdepodobné dodržanie povinností spotrebiteľa vyplývajúcich zo zmluvy o úvere. Medzi zohľadňované kritéria patrí okrem finančnej situácie spotrebiteľa (príjmy, výdavky, predpokladaná výška splátky úveru na bývanie) aj hodnota nehnuteľnosti, ktorou má byť zabezpečený úver. Pravidlá oceňovania nehnuteľnosti určených na bývanie ako aj výpočtu ukazovateľa schopnosti splácať úver, sú bližšie upravené jednotlivými členskými štátmi, výsledok posúdenia úverovej bonity spotrebiteľa v rôznych členských štátoch preto nemusí byť rovnaký.

Veriteľ môže zamietnuť žiadosť spotrebiteľa z iného členského štátu ak na základe posúdenia zistí, že spotrebiteľ nebude schopný splácať hypotekárny úver. Veriteľ z iného členského štátu vás však nesmie diskriminovať len na základe štátnej príslušnosti a teda odmietnuť vám poskytnutie úveru len z tohto dôvodu. Ak máte podozrenie, že veriteľ sa k vám diskriminačne správal, požiadajte ho o písomné uvedenie dôvodov zamietnutia vašej žiadosti o úver (pokiaľ vám takéto potvrdenie veriteľ sám nevystavil), a ak dôvody zamietnutia žiadosti budú založené na vašej štátnej príslušnosti, obráťte sa so žiadosťou o pomoc na člena FIN-NET siete príslušného podľa sídla veriteľa.

Zaručuje právna úprava to, že mi budú poskytnuté všetky podstatné informácie o úvere ešte pred uzatvorením zmluvy?

Veriteľ je povinný spotrebiteľovi poskytnúť informácie potrebné na porovnanie ponúk rôznych poskytovateľov úverov na bývanie, ako aj na posúdenie toho, či podmienky ponúkaného úveru na bývanie vyhovujú jeho predstavám.

Najneskôr pri predložení záväznej ponuky zo strany veriteľa, musia byť spotrebiteľovi poskytnuté všetky podstatné informácie o ponúkanom úvere na bývanie v prehľadnej podobe prostredníctvom formulára ESIS, ktorý obsahuje najmä tieto informácie:

 • výška a druh úveru,
 • trvanie úveru,
 • celková suma, ktorú je potrebné splatiť,
 • druh a výška úrokovej sadzby,
 • ročná percentuálna mieru nákladov predstavujúca celkové náklady spotrebiteľa vyjadrené ako ročné percento z celkovej výšky úveru,
 • všetky ostatné náklady, ktoré je potrebné platiť pravidelne alebo jednorazovo,
 • informácie o počte, frekvencii a výške splátok,
 • informácie o podmienkach pre predčasné splatenie a poplatkoch v prípade predčasného splatenia úveru,
 • právo na odstúpenie od zmluvy,
 • rozhodné právo a komunikačný jazyk,
 • orgán dohľadu.

Mám možnosť si ponuku cezhraničného úveru na bývanie vopred premyslieť?

Právna úprava Spoločenstva prikazuje členským štátom, aby si stanovili lehotu v trvaní najmenej sedem dní, počas ktorej bude mať spotrebiteľ čas na zváženie ponuky. Závisí od vnútroštátnej právnej úpravy toho ktorého členského štátu, či uvedená lehota bude lehotou na premyslenie pred uzatvorením zmluvy o úvere, alebo lehotou na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy o úvere po jej uzatvorení, alebo ich kombináciou.

Ak členský štát stanoví lehotu na premyslenie pred uzatvorením zmluvy o úvere:

a) ponuka je počas lehoty na premyslenie pre veriteľa záväzná a

b) spotrebiteľ môže ponuku prijať kedykoľvek počas lehoty na premyslenie.

Informáciu o tom, či vám právna úprava daného členského štátu priznáva právo na premyslenie ponuky získate z formulára ESIS. Ak by sa vaša zmluva spravovala slovenským právnym poriadkom platí, že veriteľ je vám povinný umožniť v lehote 14 kalendárnych dní premyslieť si uzatvorenie zmluvy alebo využiť právo na odstúpenie od zmluvy. Ak sa rozhodnete pre využitie lehoty 14 kalendárnych dní na premyslenie si ponuky pred uzavretím zmluvy, ponuka veriteľa bude pre vás záväzná počas stanovenej lehoty a bude ju môcť kedykoľvek počas jej trvania prijať, stratíte však právo na odstúpenie od zmluvy.

Musím si kúpiť u veriteľa aj iné produkty, ktoré mi ponúka pri uzatváraní zmluvy o úvere na bývanie?

V tomto prípade je potrebné rozlišovať, či sa jedná o produkty, ktorými veriteľ podmieňuje získanie úveru na bývanie alebo nie. Ak je produkt ponúkaný v jednom balíku s úverom na bývanie bez toho, aby spotrebiteľovi bolo umožnené uzatvoriť zmluvu o úvere samostatne bez ponúkaného ďalšieho produktu, pôjde o viazanie produktov, ktoré je zakázané.

Ak je produkt ponúkaný spolu s úverom na bývanie spotrebiteľovi s tým, že ho môže získať napr. za výhodnejších podmienok, avšak zakúpenie produktu nie je podmienkou získania úveru, keďže zmluva o úvere je spotrebiteľovi k dispozícii aj samostatne, pôjde o spájanie produktov do balíkov, ktoré je veriteľom dovolené. Spotrebiteľovi je v takom prípade ponechaná slobodná voľba rozhodnúť sa, či si kúpi aj ďalší ponúkaný produkt bez toho, aby to malo vplyv na poskytnutie hlavného produktu, ktorým je úver na bývanie.

Ak veriteľ od spotrebiteľa požaduje, aby k zmluve o úvere na bývanie uzatvoril aj náležité poistenie, musí akceptovať aj poistenie od iného subjektu, ako uprednostňuje on sám, pokiaľ toto poistenie zaručí rovnocennú úroveň poistenia, ktoré navrhol veriteľ.

Aké sú moje práva, keď mi bol poskytnutý úver na bývanie v cudzej mene?

Úverom v cudzej mene sa v tomto prípade rozumie úver poskytnutý v inej mene ako je mena členského štátu spotrebiteľa v ktorej poberá príjem používaný na splácanie úveru, alebo mena členského štátu v ktorom má spotrebiteľ pobyt.

V závislosti od právnej úpravy členského štátu, ktorým sa riadi takýto zmluvný vzťah, má spotrebiteľ minimálne:

a) právo za stanovených podmienok zmeniť menu zmluvy o úvere na alternatívnu menu, ktorou sa rozumie mena, v ktorej poberá príjem alebo mena štátu, v ktorom má bydlisko alebo

b) právo súvisiace s obmedzením rizika výmenného kurzu, ktorému je spotrebiteľ vystavený v súvislosti so zmluvou o úvere.

Ak je spotrebiteľovi priznané právo na zmenu meny zmluvy o úvere na alternatívnu menu, výmenný kurz, na základe ktorého sa zmena vykoná, musí byť výmenným kurzom platným v deň podania žiadosti o zmenu meny, ak sa inak neuvádza v zmluve o úvere.

Veriteľ je tiež povinný spotrebiteľa pravidelne upozorňovať minimálne vtedy, keď sa celková nesplatená čiastka, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť, alebo výška pravidelných splátok odlišuje o viac ako 20 % od toho, koľko by predstavovali po prepočítaní podľa výmenného kurzu platného v čase uzavretia zmluvy o úvere.

Poistné produkty

Na jednotnom trhu je možné si vyberať aj poistné produkty (napr. životné poistenie či poistenie auta alebo domácnosti) z rôznych členských štátov. Priamo na domácom trhu získate prístup k takýmto produktom na pobočke, ktorú si tam môže zriadiť poisťovňa z iného členského štátu, príp. prostredníctvom sprostredkovateľov poistenia.

Popri súčasnej úprave ponuky a predaja poistných produktov boli na úrovni Spoločenstva prijaté nové pravidlá na zlepšenie spôsobu predaja poistných produktov a investičných produktov založených na poistení. Tieto pravidlá prinesú spotrebiteľom kompletnejšie informácie a väčšiu transparentnosť pri uvádzaní cien a nákladov poistných produktov, a to nielen pri predaji produktov prostredníctvom sprostredkovateľov, ale aj priamo od poisťovne. Zásady by mali byť zapracované do vnútroštátnych poriadkov členských štátov do konca februára 2018.

Aké požiadavky sa uplatňujú na poistného sprostredkovateľa konajúceho vo vzťahu k spotrebiteľovi?

Sprostredkovateľ poistenia musí disponovať znalosťami a schopnosťami stanovenými členským štátom sprostredkovateľa. Musí sa jednať o dôveryhodnú osobu, ktorá je poistená pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní tejto činnosti na celom území Spoločenstva.

Sprostredkovateľ poistenia musí klientovi pred uzavretím každej zmluvy poskytnúť aspoň tieto informácie v zrozumiteľnej a dostupnej forme pre spotrebiteľa:

 • identifikáciu sprostredkovateľa a označenie registra v ktorom je zapísaný,
 • údaje o spôsobe podávania sťažností na sprostredkovateľa poistenia,
 • či je zmluvne zaviazaný vykonávať činnosť sprostredkovania výhradne s jednou alebo viacerými poisťovňami a či poskytuje nestrannú analýzu (odporúčania sú vtedy založené na analýze dostatočne veľkého počtu zmlúv dostupných na trhu s cieľom výberu poistných zmlúv primeraných potrebám zákazníka.

Členské štáty môžu stanoviť aj prísnejšie pravidlá na informačné požiadavky uplatňujúce sa voči poskytovateľovi.

Sprostredkovateľ poistenia musí tiež v písomnej podobe zdokumentovať:

 • požiadavky spotrebiteľa na poistenie a jeho potreby,
 • zdôvodnenie každého odporúčania poistného produktu, ktorý ponúkol.
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Vnútroštátne právne predpisy každého členského štátu stanovujú povinné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidiel, ktoré sa vzťahuje na celé územie Spoločenstva. Toto poistenie poskytuje poistné krytie v prípade nehody, ktorá spôsobí škodu na majetku alebo ujmu na zdraví inej osobe ako vodičovi.

Pre uzatváranie doplnkového, nepovinného poistenia, ktoré pokrýva ďalšie riziká (napr. poranenie vodiča, poškodenie príp. odcudzenie auta) sa neuplatňujú jednotné európske pravidlá. Viac o havarijnom poistení.

Bude mi v domovskom štáte akceptované povinné zmluvné poistenie uzatvorené v ktorejkoľvek poisťovni na vnútornom trhu?

Každý členský štát je povinný zabezpečiť, aby zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou vozidiel obvykle sa nachádzajúcich na jeho území, bola pokrytá poistením. Územím, na ktorom sa vozidlo obvykle nachádza znamená územie štátu, ktorého evidenčné číslo má vozidlo bez ohľadu na to, či je evidenčné číslo stále alebo dočasné. Pri prihlasovaní vozidla preto musíte predložiť aj potvrdenie o povinnom poistení. Príslušný orgán vášho domovského štátu musí akceptovať poistenie poisťovňou, ktorá má sídlo alebo pobočku vo vašej krajine príp. v nej má aspoň povolenie na poskytovanie služieb.  

Je zaručené pre všetky členské štáty aspoň minimálne poistné krytie?

Právne predpisy EÚ garantujú minimálne limity poistného krytia, ktoré sú dôležitým prvkom zabezpečenia ochrany poškodených. V každom členskom štáte uzatvorené povinné poistenie kryje minimálne:

a) v prípade ujmy na zdraví výšku 1 120 000 EUR na poškodeného alebo 5 600 000 EUR na nehodu bez ohľadu na počet poškodených;

b) v prípade škody na majetku 1 200 000 EUR na nehodu bez ohľadu na počet poškodených.

Členské štáty si však môžu stanoviť aj vyššie minimálne poistné krytie. V prípade stretu právnych poriadkov členských štátov s rozdielne stanovenou minimálnou výškou poistného krytia (napr. členský štát ktorého právnym poriadkom sa spravuje zmluva a členský štát v ktorom sa vozidlo obvykle nachádza) sa uplatňuje krytie, ktoré je vyššie.

Ako je upravená náhrada škody v prospech osôb poškodených pri dopravných nehodách v inom členskom štáte?

Poškodené osoby môžu v takomto prípade svoju žiadosť o náhradu škody uplatniť v poisťovni osoby, ktorá nehodu zavinila. Nárok si však môžu uplatniť aj u vnútroštátneho likvidačného zástupcu poisťovne, ktorého sú poisťovne povinné určiť aj v ostatných členských štátoch, ako v členskom štáte, v ktorom im bolo udelené úradné povolenie. Nájsť zodpovedajúceho likvidačného zástupcu môžete tu.

Likvidačný zástupca musí mať bydlisko alebo byť usadený v členskom štáte, pre ktorý je menovaný a prešetrovať prípady v úradnom jazyku členského štátu, kde má bydlisko poškodená osoba. Zastupuje poisťovňu vo vzťahu k poškodenej osobe, zhromažďuje všetky informácie potrebné pre likvidáciu poistnej udalosti a prijíma opatrenia pre likvidáciu škôd.

Do troch mesiacov odo dňa, kedy poškodená osoba uplatní svoju pohľadávku na náhradu škody buď priamo voči poisťovni osoby, ktorá spôsobila nehodu, alebo voči jej likvidačnému zástupcovi, by mala byť predložená primeraná ponuka na náhradu škody alebo odôvodnená odmietavá odpoveď.

Ak poisťovňa z inej krajiny EÚ nemá v krajine poškodenej osoby likvidačného zástupcu, môže si uplatniť svoj nárok na vnútroštátnom orgáne pre náhradu škôd. Tento orgán pomôže poškodenej osobe aj v prípade, ak vozidlo druhej osoby nie je poistené alebo sa poisťovňa nedá identifikovať.

Investovanie

Právny rámec Únie zahŕňa aj úpravu aktivít orientovaných na investorov s cieľom poskytnutia  ochrany klientom a zachovania celistvosti trhu prostredníctvom harmonizovaných požiadaviek. Poskytnutie ešte vyššej ochrany investorov a väčšiu podporu cezhraničných aktivít pre investične spoločnosti v rámci vnútorného trhu majú poskytnúť ďalšie pravidlá, ktoré musia byť prevzaté do právnych poriadkov členských štátov do  júla 2017 s tým, že by sa mali začať uplatňovať od roku 2018. Tieto pravidlá prinesú aj zavedenie nových požiadaviek na informačné povinnosti pre klientov zo strany investičných spoločností a pre výkon investičného poradenstva.

Investičná spoločnosť, ktorá získala povolenie vo svojom domovskom členskom štáte, má oprávnenie poskytovať investičné služby alebo vykonávať investičné činnosti v rámci celého Spoločenstva bez toho, aby žiadala o zvláštne povolenie od príslušného orgánu členského štátu, v ktorom má záujem poskytovať takéto služby alebo vykonávať takéto činnosti. Investičná spoločnosť poskytuje služby v inom členskom štáte prostredníctvom pobočky zriadenej na jej území alebo cez viazaných sprostredkovateľov, ak tento zámer oznámi prostredníctvom domovského orgánu dohľadu.

Priznáva právna úprava investujúcemu spotrebiteľovi osobitné postavenie a ochranu?

Opatrenia na ochranu investorov boli prispôsobené špecifikám každej kategórie investorov. Všeobecné zásady ochrany investora, ku ktorým patria zásady čestného, spravodlivého a profesionálneho konania v súlade s najlepšími záujmami klienta je však investičná spoločnosť povinná dodržiavať bez ohľadu na príslušnú kategóriu klienta.

Spotrebiteľovi je priznané postavenie drobného (neprofesionálneho) klienta. Investičné spoločnosti by mali poznať vlastnosti ponúkaných alebo odporúčaných služieb a vedieť identifikovať kategórie klientov, ktorým sa majú produkty poskytovať. Službu by mali odporúčať iba po posúdení jej zlučiteľnosti s potrebou klienta, keď ponúkaný alebo odporúčaný nástroj je v jeho záujme. Úroveň znalostí a skúseností konkrétneho spotrebiteľa v oblasti investícií týkajúcich sa ponúkaného alebo žiadaného druhu produktu je preto investičná spoločnosť povinná zohľadňovať pri posudzovaní, či je daný produkt preňho vhodný a primeraný. Keď sa investičná spoločnosť na základe získaných informácií bude domnievať, že produkt nie je pre spotrebiteľa primeraný, mala by ho na to upozorniť.

Aké požiadavky sú investičné spoločnosti predovšetkým povinné dodržiavať vo vzťahu ku klientovi?

Všetky informácie vrátane marketingovej komunikácie, ktoré adresujú investičné spoločnosti klientom, musia byť jasné, prehľadné a nezavádzajúce. Marketingová komunikácia musí byť klientom ľahko identifikovateľná.

Klientom musia byť včas poskytnuté informácie týkajúce sa investičnej spoločnosti, jej služieb a všetkých nákladov a súvisiacich poplatkov. Informácie sa musia poskytnúť v zrozumiteľnej podobe, aby klienti mohli správne porozumieť charakteru a rizikám služby vrátane toho, pre akú kategóriu klientov je služba určená.  

Investičným spoločnostiam je uložená povinnosť „najlepšieho výkonu" na zabezpečenie pokynov klientov, ktoré sú pre nich najvýhodnejšie. Investičné spoločnosti musia prijať všetky náležité opatrenia, aby pri vykonávaní pokynov získali najlepší možný výsledok pre svojich klientov pri zohľadnení najmä ceny, nákladov, rýchlosti, povahy alebo iných aspektov týkajúcich sa vykonania pokynu.

Ako sú upravené vzťahy medzi viazanými sprostredkovateľmi v oblasti investícii a investičnou spoločnosťou?

Viazaný sprostredkovateľ (viazaný investičný agent) je osoba, ktorá môže konať v mene iba jednej investičnej spoločnosti, a to formou propagácie investičných služieb pre klientov, prijímania a postupovania pokynov od klienta v súvislosti s investičnými službami alebo poskytovania poradenstva klientom. Viazaní sprostredkovatelia sa zapisujú do verejne prístupného registra v členskom štáte, kde sú usadení.

Viazaný sprostredkovateľ je povinný pri kontaktovaní klienta alebo pred rokovaním s ním uviesť, v akom postavení koná a akú investičná spoločnosť zastupuje. Ak viazaný sprostredkovateľ koná v mene investičnej spoločnosti, investičná spoločnosť je zodpovedná za konanie tejto osoby. Za účelom dodržania všetkých povinností zo strany viazaných sprostredkovateľov monitorujú investičné spoločnosti ich činnosť.

Poskytovanie finančných služieb na diaľku

Zmluvy s poskytovateľmi finančných služieb usadenými v inom členskom štáte môžete uzatvárať aj  bez súčasnej fyzickej prítomnosti oboch zmluvných strán za pomoci prostriedkov diaľkovej komunikácie (napr. online, prostredníctvom telefónu, faxu). Táto možnosť sa vzťahuje na všetky finančné služby bankového, úverového, poistného, osobného dôchodkového, investičného alebo platobného charakteru, ktoré by mohli byť poskytované na diaľku.

Sú pri uzatváraní zmlúv na diaľku ustanovené požiadavky na informácie, ktoré by mi mali byť poskytnuté?

Podľa jednotných pravidiel sú dodávatelia finančných služieb na diaľku viazaní informačnými povinnosťami voči záujemcovi o službu. Finančný subjekt je povinný si splniť predzmluvné povinnosti tak, že spotrebiteľovi poskytne v primeranom časovom predstihu pred uzavretím zmluvy na diaľku najmä

a)       informácie identifikujúce finančný subjekt, označenie jeho sídla a registra v ktorom je zapísaný,

b)       názov a adresu orgánu dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha,

c)       charakteristiku finančnej služby,

d)       celkovú cenu služby a ďalšie dodatočné náklady spotrebiteľa spojené s touto formou uzatvárania zmluvy,

e)       upozornenia na možné riziká, ktoré sú spojené s ponúkanou službou,

f)        poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy a podmienkach uplatnenia tohto práva,

g)       informáciu o právnom poriadku, ktorým sa bude zmluva spravovať a o komunikačnom jazyku počas trvania zmluvy.

Navyše, ak nakupujete online, ďalšie informačné povinnosti pre finančný subjekt vyplývajú z úpravy tzv. elektronického obchodu, ktorý prispel k vytvoreniu rámca na poskytovanie služieb finančného charakteru online.

Poskytovateľ služieb je povinný v takom prípade navyše poskytnúť spotrebiteľovi ľahko a trvalo dostupné informácie týkajúce sa aj: 

a)   adresy elektronickej pošty na ktorej možno s poskytovateľom komunikovať,

b)   daňového identifikačného čísla ako je platiteľom dane z pridanej hodnoty,

c)   úkonoch potrebných na uzatvorenie zmluvy,

d) spôsoboch, ktoré umožnia objednávateľovi služby zistiť a opraviť chyby v štádiu objednávania služby,

e) jazykov ponúkaných pre uzatvorenie zmluvy.

Všeobecné podmienky poskytovateľa služby musia byť v takom prípade zverejnené spôsobom, ktorý umožňuje ich uchovávanie spotrebiteľom.

Mám po uzatvorení zmluvy na diaľku právo na odstúpenie od zmluvy?

Odstúpiť od zmluvy o finančnej službe uzatvorenej na diaľku je spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu v lehote 14 kalendárnych dní od uzavretia zmluvy na diaľku alebo od doručenia zmluvných podmienok a predzmluvných informácií. V prípade zmlúv v oblasti životného poistenia a doplnkového dôchodkového sporenia sa táto lehota predlžuje na 30 kalendárnych dní.

Právo na odstúpenie od zmluvy na diaľku sa nevzťahuje

a)       na finančnú službu, ktorej cena závisí od zmien na finančnom trhu, na ktoré dodávateľ nemá vplyv a ku ktorým môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy na diaľku,

b)       na poistnú zmluvu o poistení cestujúcich a poistení batožiny alebo na iné poistné zmluvy uzavreté na dobu kratšiu ako jeden mesiac,

c)       ak sa finančná služba splnila na výslovnú žiadosť spotrebiteľa predtým, ako spotrebiteľ uplatnil svoje právo na odstúpenie od zmluvy na diaľku.

Ak spotrebiteľ uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy na diaľku je povinný zaplatiť dodávateľovi iba za finančnú službu skutočne poskytnutú v súlade so zmluvou na diaľku. Táto čiastka musí byť primeraná rozsahu už poskytnutej služby a nesmie mať charakter sankcie. Dodávateľ služby ju však nemôže požadovať v prípade, ak začal s plnením zmluvy na diaľku pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy bez predchádzajúceho súhlasu spotrebiteľa.

Ako riešiť problém s cezhraničnou službou

Cezhraničnou službou nazývame tie služby v ktorých má poskytovateľ finančnej služby ku dňu uzavretia zmluvy sídlo v inom členskom štáte EÚ než je členský štát v ktorom sa nachádza vaše bydlisko alebo miesto obvyklého pobytu.

Nezabúdajte, že riešenie nespokojnosti s cezhraničnou službou má svoje špecifiká. Pri výbere subjektu, ktorý oslovíte so žiadosťou o poskytnutie pomoci s riešením problému, zohľadňujte krajinu, v ktorej má finančný subjekt sídlo. Sídlom treba chápať miesto kde dochádza k sústavnému vykonávaniu činnosti zo strany finančného subjektu prostredníctvom stálej prevádzky na neurčitú dobu. Kompetentné orgány vašej krajiny majú právomoc do procesu riešenia vášho prípadu vstúpiť iba vtedy, ak im táto možnosť vyplýva z príslušných právnych predpisov. Požiadavku na zastavenie protiprávneho konania dokáže najefektívnejšie a najúčinnejšie vybaviť orgán dohľadu v domovskom štáte daného finančného subjektu.

Pre efektívne vyriešenie problému s cezhraničnou službou postupujte v týchto krokoch:

1.     Komunikácia s poskytovateľom služby

2.     Využitie mimosúdneho mechanizmu

3.     Kontaktovanie orgánu dohľadu

4.     Riešenie sporu súdnou cestou

1.    Komunikácia s poskytovateľom služby

Pred kontaktovaním poskytovateľa služby by ste si mali ujasniť dôvod vašej nespokojnosti so službou a želaný spôsob nápravy stavu. Tieto skutočnosti oznámte finančnému subjektu spôsobom dohodnutým v zmluve, prípadne prostredníctvom kontaktných údajov dostupných na jeho webovej stránke. Rešpektujte pokyny poskytovateľa služby pre proces podávania reklamácií a nezabudnite pripojiť aj ďalšie dokumenty identifikujúce reklamovanú službu, preukazujúce reklamovanú vadu, príp. odôvodňujúce požadovaný spôsob nápravy neželaného stavu.

2.    Využitie mimosúdneho mechanizmu

V prípade problémov s cezhraničnou finančnou službou máte možnosť mimosúdne vyriešiť spor prostredníctvom subjektov pôsobiacich v rámci siete FIN-NET. Táto sieť združuje subjekty mimosúdneho riešenia sporov ako sú napr. ombudsmani, mediátori z členských štátov EÚ a 3 krajín EHS (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko).

Pri výbere konkrétneho člena FIN-NET siete nezabúdajte na to, že príslušný subjekt si treba vybrať podľa krajiny v ktorej má sídlo poskytovateľ služby a podľa charakteru finančnej služby. Pri písaní sťažnosti rešpektujte pokyny člena FIN-NET siete týkajúce sa spôsobu jej podania a komunikačného jazyka. V každom prípade by vám mala byť umožnená komunikácia minimálne v jazyku cezhraničného poskytovateľa finančnej služby.

Ak máte problémy s určením člena siete FIN-NET, môžete kontaktovať aj člena tejto siete vo vašej krajine, ktorý vám poskytne pomoc a usmerní vás v ďalšom postupe. V prípade, ak si nie ste istí ani subjektom, ktorý by mal mohol pomôcť pri mimosúdnom riešení cezhraničného sporu, obráťte sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré vám poskytne kontaktné údaje subjektu, ktorý pomôže pri riešení vášho problému. Ide o subjekt, ktorý patrí do siete európskych spotrebiteľských centier vytvorených v rámci EÚ, ktoré poskytujú informácie a poradenstvo o cezhraničnom nakupovaní a zaoberajú sa sťažnosťami spotrebiteľov.

3.    Kontaktovanie orgánu dohľadu

Orgány dohľadu jednotlivých členských štátov v oblasti ochrany spotrebiteľa spolupracujú v cezhraničných prípadoch prostredníctvom siete, ktorá im umožňuje výmenu informácií o porušení alebo možnom porušení právnych predpisov v rámci EÚ a spoluprácu pri zastavení takýchto protiprávnych konaní (napr. porušenie pravidiel pri poskytovaní finančných služieb na diaľku alebo poskytovaní spotrebiteľských úverov, používanie nekalých obchodných praktík a neprijateľných podmienok pri poskytovaní cezhraničných finančných služieb). Musí sa však jednať o také porušenie právnych predpisov, ktoré poškodzuje alebo môže poškodiť kolektívne záujmy spotrebiteľov (teda záujmy určitého počtu spotrebiteľov) s bydliskom v inom členskom než je členský štát, v ktorom takéto konanie vzniklo alebo v ktorom je usadený poskytovateľ služby. Súčasťou tejto siete je aj Národná banka Slovenska.

V prípade, ak potrebujete riešiť individuálny prípad porušenia právnych predpisov, môžete sa obrátiť na svoj vnútroštátny orgán dohľadu alebo priamo na orgán dohľadu krajiny, v ktorej má poskytovateľ služby sídlo.

4.    Riešenie sporu súdnou cestou

V spotrebiteľských cezhraničných sporoch, t. j. sporoch, v ktorých má aspoň jedna zo strán bydlisko alebo obvyklý pobyt v členskom štáte inom ako v členskom štáte súdu konajúceho vo veci, je potrebné správne určiť súd príslušný na rozhodovanie vo veci.

Ak ide o zmluvu o predaji tovaru na splátky, o úvere splatnom v splátkach alebo uzavretú medzi spotrebiteľom a podnikateľom, ktorý podniká v členskom štáte bydliska spotrebiteľa, alebo akýmkoľvek spôsobom smeruje takéto činnosti do členského štátu spotrebiteľa,

-      môže spotrebiteľ spor týkajúci sa takejto zmluvy predložiť súdom v členskom štáte, v ktorom má príslušný podnik sídlo alebo súdom v mieste bydliska spotrebiteľa,

-      môže podnikateľ iniciovať súdne konanie so spotrebiteľom len na súde v mieste bydliska spotrebiteľa.

Ak je spotrebiteľská zmluva uzavretá medzi spotrebiteľom a podnikateľom, ktorý nemá sídlo v tom istom členskom štáte ako spotrebiteľ, ale má pobočku, zastúpenie alebo inú organizačnú zložku v jednom z členských štátov, na účely sporov vyplývajúcich z činnosti tejto pobočky, zastúpenia alebo inej organizačnej zložky sa považuje za podnikateľa v členskom štáte spotrebiteľa.

V cezhraničných sporoch môžete využiť európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu alebo európsky platobný rozkaz, ktoré vám umožnia zjednodušeným a časovo nenáročným spôsobom prístup k vašim právam za pomoci súdnej autority. Rozsudky vydané v rámci oboch konaní sú vykonateľné v inom členskom štáte EÚ bez potreby ďalších úkonov potrebných na ich uznanie a výkon.

Keďže obe konania nemožno použiť v ktoromkoľvek cezhraničnom spore, je potrebné si uvedomiť rozdiely medzi nimi.

 

Konanie s nízkou hodnotou sporu

Európsky platobný rozkaz

 

Rozdielne znaky

vzťahuje sa na pohľadávky do 2 000 €

bez obmedzenia výšky

vzťahuje sa na peňažné a nepeňažné pohľadávky

vzťahuje sa len na peňažné pohľadávky

bez ohľadu či pohľadávka bola alebo nebola popretá odporcom

možno použiť len pri splatných pohľadávkach

Spoločné znaky

urýchlenie a zjednodušenie procesu rozhodovania v konaní

zjednodušené pravidlá pre uznávanie rozsudkov

zrušená doložka vykonateľnosti

 

Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu

Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu môžete použiť v prípade existencie pohľadávky (teda práva na plnenie na vašej strane) do výšky 2 000 EUR bez úrokov voči spoločnostiam, ktoré majú sídlo v inej krajine EÚ s výnimkou Dánska.

Toto konanie sa uplatňuje na pohľadávky peňažné aj nepeňažné, teda napr. nielen na zaplatenie peňažnej čiastky ale aj na požiadavku, aby dodávateľ plnil zmluvu, alebo zastavil protiprávne konanie.

Konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu v skratke:

-      riadi sa procesným právom členského štátu, v ktorom sa konanie vedie

-      právne zastupovanie pre toto konanie nie je potrebné

-      informácie o príslušnom súde na toto konanie, možných spôsoboch podania návrhu na konanie a požiadavkách na úhradu súdneho poplatku zistíte tu

-   návrh na uplatnenie vašej pohľadávky sa podáva na príslušnom súde prostredníctvom vyplneného tlačiva A spolu so sprievodnými dokumentmi preukazujúcimi vaše tvrdenia

-      súd do 14 dní odo dňa prijatia formulára doručí jeho kópiu spolu s formulárom na odpoveď odporcovi a v rovnakej lehote by mal zaslať aj navrhovateľovi kópiu akejkoľvek odpovede odporcu

-      súd musí do 30 dní odo dňa prijatia odpovede odporcu buď vyniesť rozsudok v konaní vo veci s nízkou hodnotou sporu alebo si od ktorejkoľvek strany sporu vyžiadať ďalšie podrobnosti v písomnej forme alebo predvolať strany sporu na ústne pojednávanie

-      považuje sa za konanie založené na písomných dokumentoch, v rámci ktorého sa ústne pojednávanie koná len výnimočne

-      súdu prislúcha povinnosť zistiť skutkový stav sporu vo veci pohľadávky, na tieto účely súd určí spôsoby vykonávania dôkazov, pričom vykoná dôkaz vypočutím svedkov alebo znaleckým posudkom, len ak to bude na vydanie rozsudku nevyhnutné

-      ak odporca do konca 30-dňovej lehoty od doručenia návrhu na uplatnenie pohľadávky a tlačiva na odpoveď (tlačivo C) na pohľadávku neodpovie, súd vydá rozsudok

-      rozsudok bude obsahovať aj príkaz na úhradu trov konania neúspešnej strane, priznané trovy by nemali byť neúčelné a neprimerané voči pohľadávke

-      rozsudok je v spojení s vystavení tlačivom osvedčenia o rozsudku vykonateľný vo všetkých ostatných členských štátoch EÚ.

 

Európsky platobný rozkaz

Európsky platobný rozkaz môžete použiť na vymáhanie peňažných pohľadávok vzniknutých v inej krajine EÚ s výnimkou Dánska. Vzťahuje sa na občianske a obchodné pohľadávky za predpokladu, že ide o splatné pohľadávky. Toto konanie slúži ako doplnkový a voliteľný prostriedok pre navrhovateľa, ktorý si naďalej môže zvoliť konanie podľa vnútroštátneho práva.

Európsky platobný rozkaz v skratke:

-      na začatie konania musíte vyplniť tlačivo A v ktorom uvediete všetky podrobnosti o procesných stranách, povahe a výške pohľadávky, označenie dôkazov. Tlačivo podajte na príslušnom súde, ktorý váš návrh preskúma.

-      ak je možné vašu vec rozhodnúť v rámci európskeho konania o platobnom rozkaze, súd by mal vydať európsky platobný rozkaz do 30 dní

-      konanie si nevyžaduje vašu prítomnosť na súde ani žiadne ďalšie formality alebo zásahy z vašej strany

-      súd zašle európsky platobný rozkaz druhej strane, ktorá ho môže do 30 dní buď prijať, alebo voči nemu podať odpor

-      ak druhá strana podá voči európskemu platobnému rozkazu odpor, vaša vec sa bude prejednávať v rámci riadneho občianskeho konania v súlade s vnútroštátnym právom

-      ak odporca nepodá odpor, európsky platobný rozkaz sa stáva automaticky vykonateľným

-      pre účely výkonu postačuje predloženie európskeho platobného rozkazu, príp. aj jeho prekladu príslušnému orgánu v danej krajine EÚ.