Platobné služby

Najčastejšie platobné služby využívané v rámci bežného účtu sú:

  • vklady peňazí v hotovosti na účet
  • výbery peňazí z účtu v hotovosti na pobočke banky alebo z bankomatu
  • prijímanie bezhotovostných prevodov na účet
  • platby vykonávané kartou
  • úhrady za tovary alebo služby vykonávané inkasom či trvalým príkazom

Pri zadávaním platieb venujte pozornosť správnemu vyplneniu povinných polí. Správne vyplnené číslo účtu v tvare IBAN, suma, splatnosť a variabilný symbol vám zaručia bezproblémové pripísanie platby. Ak by predsa len nedošlo k zrealizovaniu platby napr. z dôvodov na strane banky alebo pri nedostatku finančných prostriedkov na účte, banka vás o nezrealizovanej platbe upovedomí.

Lehoty na vykonanie platby

Slovenská republika je súčasťou tzv. SEPA priestoru (Single Euro Payments Area), preto sú lehoty na realizáciu bezhotovostných platieb v mene euro v rámci tohto priestoru jednotné. V rámci SEPA priestoru vykonávajú banky platby medzi tuzemským bankami v lehote najneskôr D+1, pričom D je deň predloženia platobného príkazu. Platby realizované v rámci tej istej banky sú štandardne realizované v ten istý deň. Cezhraničné platobné príkazy t.j. platobné príkazy mimo SEPA priestor alebo v inej mene ako EUR sú zvyčajne realizované v lehote D+2.

Príklad:

  • vo svojom internetbankingu zadáte platobný príkaz v pondelok, peniaze by mali pristáť na účte príjemcu v inej banke najneskôr v utorok
  • dňom sa myslí pracovný deň, preto ak príkaz zadáte v piatok, prídu peniaze na účet príjemcu až v pondelok