Ako si vybrať sporenie?

Ak si odkladáte časť svojho príjmu a takto odložené peniaze nechcete minúť, tak sporíte. Môžete si takto vytvárať finančnú rezervu do budúcnosti alebo si sporíte na konkrétnu vec, napr. si chcete z nasporených peňazí kúpiť auto alebo dovolenku. Dôvody, prečo sporíte sú rôzne. A rôzne môžu byť aj formy ako sporiť.

Ako môžete sporiť?

Sporiť môžete tak, že si časť svojho príjmu odložíte doma tzv. do ponožky alebo využijete služby banky. V banke môžete sporiť prostredníctvom rôznych sporiacich produktov. Základný rozdiel medzi domácim sporením a sporením, pri ktorom využijete služby banky, spočíva v tom, že pri sporení prostredníctvom sporiacich produktov bánk sa nasporené peniaze zhodnocujú pripísaním úroku. To znamená, že banka vám nevyplatí len peniaze, ktoré ste vložili do banky, ale aj úrok. O  nasporené peniaze uložené v banke sa nemusíte obávať. Na ochranu vašich nasporených peňazí slúži Fond ochrany vkladov.

Čo je úrok?

Úrok je peňažná odmena banky za to, že ste jej dočasne umožnili disponovať s Vašimi nasporenými peňažnými prostriedkami. Úrok  je uvedený alebo inak dohodnutý v zmluve. Banka je povinná vyplatiť vám úrok, v prípade ak dodržíte zmluvné podmienky (napr. obdobie, počas ktorého si nemôžete vybrať z banky nasporené peniaze). Zmluvné podmienky, kedy je banka povinná Vám pripísať úrok, sa líšia. Preto venujte náležitú pozornosť pri čítaní zmluvných podmienok. Úrok je väčšinou určený úrokovou sadzbou, teda  percentom z nasporenej sumy, o ktoré sa navýšia vaše nasporené peniaze po uplynutí istého obdobia. Toto obdobie je uvedené za percentom. To znamená, že ak je v zmluve uvedený úrok 2 % ročne, tak banka vám po uplynutí roka navýši vašu nasporenú sumu o 2 % z nasporenej sumy. Banky pre vyjadrenie ročného úroku používajú latinskú skratku p.a. Teda, ak v zmluve budete mať vyjadrený úrok 2 % p.a., znamená to 2 % ročne. Avšak nie je to povinnosťou banky úročiť ročne a takto vyjadrovať úrok v zmluvách. V zmluve môžete mať uvedený úrok vo výške 2 % z nasporenej sumy po uplynutí dvoch rokov. V tomto prípade Vám banka nepripíše každý rok úrok vo výške 2 % ale až po uplynutí obdobia 2 rokov. Nezamerajte sa preto len na číselné vyjadrenie úroku ale aj na údaje za aké časové obdobie vám banka pripíše úrok.

Príklad: Prvá banka vám ponúka terminovaný vklad s viazanosťou na dva roky s úrokom 1,5 %. Druhá banka vám ponúka terminovaný vklad s viazanosťou na dva roky s úrokom 1 % ročne. 

Aké úročenie je pre Vás výhodnejšie?

Čo musíte vedieť pred podpisom zmluvy?

Pred tým ako sa rozhodnete podpísať zmluvu s bankou o sporiacom produkte je potrebné, aby ste si odpovedali na otázky:

1. Akú časť svojho príjmu si viete odložiť na budúce potreby?

Pred tým ako začnete sporiť je potrebné, aby ste si vedeli dopredu určiť, akú časť svojich peňažných prostriedkov si viete mesačne (prípadne iný časový interval) odložiť na sporenie. Výška peňažných prostriedkov určených na sporenie závisí od viacerých faktorov. Medzi najdôležitejšie patrí výška vášho príjmu a výška vašich výdavkov.

2. Akú dlhú dobu nebudem potrebovať nasporené peniaze?

Pri výbere sporiaceho produktu zohráva dôležitú úlohu aj vymedzenie si časového obdobia, v ktorom vám peniaze vložené do banky nebudú chýbať. Ak si sporíte pre prípad nečakaných výdavkov, nie je vhodné, aby ste si zvolili sporiaci produkt, pri ktorom nie je možné si napr. jeden rok peniaze vybrať bez sankcie. Na druhej strane ak viete, že napr. najbližšie dva roky nebudete potrebovať istú časť nasporenej sumy, je pre vás vhodný produkt, pri ktorom sú Vaše peňažné prostriedky časovo viazané.

Ak ste si zodpovedali na tieto otázky, môžete sa rozhodovať aký druh sporenia pre vás vhodný. V súčasnosti banky ponúkajú vo všeobecnosti tieto druhy sporiacich produktov:

Na čo si dávať pozor pri výbere sporiaceho produktu?

Pri uzatváraní zmluvy s bankou platí základné pravidlo ako pri všetkých zmluvách - pozorne si prečítať zmluvu. V prípade, ak by vám nebolo niečo zrozumiteľné zo zmluvy, spýtajte sa pracovníka banky, s ktorým podpisujete zmluvu.

Pri výbere sporiaceho produktu hrá najdôležitejšiu úlohu výška úroku. Avšak je potrebné si pozorne prečítať podmienky vyplatenia úroku. Niektoré sporiace produkty (termínované vklady) sú viazané na čas. To znamená, že peňažné prostriedky si nemôžete bez sankcie vybrať a banka vám nemusí pripísať úrok, ak si vyberiete peniaze pred uplynutím istého času. Na druhej strane máte na výber sporiace produkty, ktoré nie sú takto obmedzené.  

Niektoré produkty bánk, aj keď môžu byť prezentované ako sporenie, nie sú sporením. Opäť platí základné pravidlo pozorne si prečítať zmluvu. Typickým znakom sporenia je, že banka sa zaviaže Vám vrátiť nasporené peniaze spolu s úrokom. To znamená, že produkty, kde výplata toho, čo ste vložili závisí od vývoja na finančnom trhu, nie sú sporením a nie sú chránené Fondom ochrany vkladov. Medzi takéto produkty, ktoré nie sú sporením patria:

  • Investičné životné sporenie
  • Pravidelné vklady do podielových fondov
  • Dôchodkové sporenie
  • Investovanie do zlata

Sporenie na dôchodok

Sporiť si môžeme z viacerých dôvodov. Avšak jeden dôvod na sporenie sa týka všetkých nás. A je ním sporenie si na dôchodok. V starobe nie sme schopní už vykonávať platenú prácu, a preto je potrebné, aby sme mali zabezpečený príjem. Tento príjem nazývame dôchodok. Sporenie na dôchodok a následné vyplácanie dôchodkov nazývame dôchodkový systém. V Slovenskej republike sa dôchodkový systém skladá z troch pilierov, a to: 

  • dôchodkové poistenie (I. pilier)
  • starobné dôchodkové sporenie (II. pilier)
  • doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier)

Hoci II. a III. pilier dôchodkového systému sa nazýva sporením, vo svojej podstate ide o investovanie dôchodkových úspor. Dôchodkové poistenie (I. pilier) funguje na inom princípe. V rámci neho je časť príjmu, ktorý teraz odvádzate do Sociálnej poisťovne, vyplácaná súčasným dôchodcom.