4. Už ste uzatvorili poistnú zmluvu, ale rozmysleli ste si to?

Hneď po uzatvorení zmluvy

  • Ak ste zmluvu uzatvorili inak ako na pobočke poisťovne - teda napríklad cez internet alebo cez telefón, môžete vždy od zmluvy odstúpiť a tým ju zrušiť do 14 dní od jej uzatvorenia. Ak poisťujete osobu pre prípad dožitia alebo smrti, máte na to až 30 dní. Nemusíte uvádzať žiadne dôvody odstúpenia a poisťovňa od Vás nemôže kvôli tomu chcieť žiadne pokuty či poplatky. To ale neplatí, ak ste poistenie medzičasom využili. Ak ste uzatvorili cestovné poistenie a išli ste hneď na dovolenku, nemôžete potom, po návrate, poistnú zmluvu zrušiť a žiadať poistné späť (hoci sa na dovolenke nič nestalo).
  • Pokiaľ   poisťujete osobu (okrem úrazového poistenia), môžete poistnú zmluvu zrušiť do 30 dní od jej uzatvorenia, bez ohľadu na to, či ste zmluvu uzatvorili na pobočke poisťovne alebo inak.

Neskôr

Neskôr môžete poistnú zmluvu vypovedať. V zmluve máte stanovené takzvané „poistné obdobie" - môže to byť napríklad jeden rok. Ak nemáte v zmluve dohodnuté iné výpovedné lehoty, musíte výpoveď poslať poisťovni najneskôr 6 týždňov predtým, ako uplynie toto poistné obdobie. To znamená napríklad 6 týždňov pred výročím uzatvorenia zmluvy.

Nezaplatením poistného

Poistenie tiež zanikne v prípade

  • ak nezaplatíte prvé poistné ani do 3 mesiacov od dátumu, kedy ste tak mali urobiť alebo
  • ak nezaplatíte ďalšie poistné ani 1 mesiac potom, ako vás na to poisťovňa vyzvala. (lehoty môžete mať dohodnuté v zmluve aj inak). Poisťovňa môže ale od vás chcieť časť poistného za to obdobie, kým poistenie trvalo.

Vždy sa ale pozrite do zmluvy

Presnejšie a aj ďalšie možnosti ukončenia poistnej zmluvy môžete mať uvedené v poistnej zmluve alebo v ďalších súvisiacich dokumentochOkrem toho, v prípade povinného zmluvného poistenia auta existujú zo zákona ešte ďalšie pravidlá pre zánik poistenia - tie by ste mali mať tiež uvedené v poistnej zmluve alebo v ďalších súvisiacich dokumentoch.