Súd

Ak sa váš problém nepodarí vyriešiť ani mimosúdne, môžete žiadať o ochranu vašich práv prostredníctvom súdneho konania. V takom prípade príslušný súd prejedná spor, výsledkom čoho bude záväzné a vykonateľné rozhodnutie. V súdnom konaní vám bude ako spotrebiteľovi priznané postavenie a ochrana slabšej strany sporu. V porovnaní s mimosúdnym riešením sporu budete musieť počítať s formálnejším, časovo a finančne náročnejším riešením sporu.

Čo by ste mali vedieť o súdnom riešení spotrebiteľského sporu:

  • žaloba sa podáva písomne a musí byť z nej zrejmé ktorému súdu je určená, označenie strán sporu, ktorej veci sa týka, opísanie rozhodujúcich skutočností a označenie dôkazov na ich preukázanie, čo sa ňou sleduje a podpis navrhovateľa
  • na konanie je miestne príslušný súd v ktorého obvode máte ako žalobca trvalý pobyt
  • ako spotrebiteľ ste oslobodený od úhrady súdneho poplatku
  • na prejednanie veci súd nariadi pojednávanie, ktoré prebieha verejne
  • môžete sa dať zastupovať spotrebiteľským združením alebo advokátom
  • súd môže vykonať aj tie dôkazy, ktoré ste nenavrhli, ak je to nevyhnutné pre rozhodnutie vo veci
  • písomné vyhotovenie rozsudku súdu musí obsahovať aj poučenie o lehote na podanie odvolania, súde na ktorý sa odvolanie podáva a o jeho náležitostiach