Profesijné združenia

Finančné inštitúcie sa podľa oblastí, v ktorých poskytujú služby, organizujú v dobrovoľných záujmových združeniach. Za účelom vytvorenia spoločných pravidiel správania sa členov združenia vo vzťahu k spotrebiteľom sú prijímané kódexy, ktoré sa zaväzujú jeho členovia dodržiavať. To, či člen združenia konal v súlade so stanovenými pravidlami, preveruje orgán poverený združením, ktorý zvyčajne môže uložiť aj nápravné opatrenia alebo pokutu. Ak zastávate názor, že finančná inštitúcia porušila niektoré z pravidiel obsiahnutých v kódexe, môžete podať sťažnosť na príslušné profesijné združenie. Pred podaním sťažnosti preverte, či je predmetná finančná inštitúcia členom združenia, a uistite sa, že vytýkaný postup spoločnosti je predmetom úpravy kódexu.

Slovenská banková asociácia

Slovenská banková asociácia zastupuje záujmy bánk, pobočiek zahraničných bánk a sporiteľní pôsobiacich v Slovenskej republike. Členovia prijali záväzok poskytovať finančné služby spotrebiteľom na úrovni stanovenej v Etickom kódexe. Dodržiavanie pravidiel etického správania sa členov združenia posudzuje Bankový ombudsman, ktorý sa snaží vyriešiť spor dohodou. Bankový ombudsman rieši podnety spotrebiteľov v prípade, ak náprava nebola dosiahnutá ani po podaní sťažnosti na príslušnú finančnú inštitúciu.

Slovenská asociácia poisťovní

Slovenská asociácia poisťovní je záujmovým združením komerčných poisťovní a jej cieľom je reprezentovať, chrániť a presadzovať spoločné záujmy svojich členov vo vzťahu k ústredným orgánom štátnej správy, iným právnym subjektom, širokej verejnosti a zahraničiu. Od 4. apríla 2017 je SLASPO aj subjektom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov (ARSS) z poistných zmlúv medzi klientmi - spotrebiteľmi a poisťovňou - členom Slovenskej asociácie poisťovní. Pre tento účel SLASPO zriadila samostatný a nezávislý Útvar ombudsmana. Podrobnosti konania pred ombudsmanom upravuje zákon o ARSS, ako aj Pravidlá útvaru ombudsmana SLASPO pri alternatívnom riešení sporov. Tieto dokumenty a informácie o podmienkach a spôsobe podania podnetu spotrebitelia nájdu na www.poistovaciombudsman.sk.

Asociácia doplnkových dôchodkových spoločností

Asociácia dôchodkových správcovských spoločností

Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov

Asociácia obchodníkov s cennými papiermi

Asociácia poskytovateľov spotrebiteľských úverov

Rada pre reklamu

Slovenská asociácia správcovských spoločností