Kde hľadať pomoc

Ak komunikácia s poskytovateľom služby neprinesie očakávané výsledky, mali by ste vyhľadať pomoc inde.

Venujte svoj čas výberu  správnej inštitúcie a popisu sťažnosti s požadovanými náležitosťami.

V prehľade subjektov, ktoré vám môžu pomôcť pri riešení konkrétnych spotrebiteľských problémov, nájdete aj odkazy na ich webové stránky, kde sú uvedené obsahové náležitosti podaní príp. iné požadované prílohy a kontaktné údaje orgánov.

  1. Mimosúdne riešenie sporov
  2. Orgány dohľadu
  3. Komisia na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách
  4. Profesijné združenia
  5. Spotrebiteľské združenia
  6. Centrum právnej pomoci
  7. Advokát
  8. Súd