Centrum právnej pomoci

Služby Centra právnej pomoci môžete využiť ak nemáte dostatok peňazí na právne služby poskytované advokátmi. Pre tento účel bude Centrum posudzovať, či spĺňate podmienky na poskytnutie bezplatnej právnej pomoci alebo pomoci s účasťou 20% trov právneho zastúpenia. Právna pomoc poskytnutá Centrom môže mať podobu právneho poradenstva (konzultácie), mimosúdneho riešenia sporu, spísania podania na súdy, zastupovania  pred súdom.

Záujemca o služby Centra môže navštíviť pracoviská Centra, prípadne môže využiť možnosť písomného, telefonického alebo emailového kontaktu pracovníkov Centra.  Aj bez podania žiadosti o poskytnutie právnej pomoci môžete požiadať o predbežnú konzultáciu s právnikom Centra alebo advokátom zapísaným do zoznamu advokátov poskytujúcich právnu pomoc osobám v materiálnej núdzi. Predbežná konzultácia sa poskytuje v jednej veci len jeden krát, najviac v trvaní jednej hodiny a je spojená s poplatkom vo výške 4,50 €.