Ako riešiť cezhraničný spor

Cezhraničný spor vzniká v prípade, ak má poskytovateľ finančnej služby ku dňu uzavretia zmluvy sídlo v inom členskom štáte Európskej únie než je členský štát v ktorom sa nachádza vaše bydlisko alebo miesto obvyklého pobytu.

Aj v prípade cezhraničného sporu by ste mali v prvom rade komunikovať so spoločnosťou, ktorá vám poskytla finančnú službu. Ak spolu nedokážete vyriešiť problém, obráťte sa na:

  • Európske spotrebiteľské centrum - poskytne vám kontaktné údaje subjektu, ktorý pomôže pri riešení vášho sporu alebo
  • priamo na člena FIN-NET siete - príslušný subjekt si vyberte podľa krajiny v ktorej pôsobí poskytovateľ služby a charakteru finančnej služby. Pri písaní sťažnosti rešpektujte pokyny ohľadom spôsobu jej podania a komunikačného jazyka.