Ako riešiť problém s finančnou službou

Bez ohľadu na charakter finančnej služby existuje vždy spôsob, ako môžete žiadať o nápravu.

Postupnosť krokov, ktoré treba pri riešení problému dodržať

1. Identifikácia a analýza problému

Problém čo najpresnejšie pomenujte a zistite jeho príčinu. Pomenujte si čo chcete dosiahnuť. Ak sa budete sťažovať, musíte uviesť s čím ste nespokojný a akú nápravu chcete dosiahnuť.  

Šipka
2. Komunikácia s poskytovateľom služby

Kontaktujte spoločnosť, ktorá vám poskytla finančnú službu. Opíšte vec s ktorou ste nespokojný a poskytnite aj svoj pohľad na jej možné riešenie. V závislosti od možností spoločnosti komunikujte písomne (poštou, e-mailom) alebo ústne (návšteva pobočky, telefonicky cez linku pre klientov). Tento proces zbytočne neodkladajte. Ak sa sťažujete na kvalitu alebo správnosť poskytnutých služieb, finančná inštitúcia je povinná sa zaoberať vašou sťažnosťou a vyjadriť sa k nej. Od podania sťažnosti je potrebné odlíšiť situáciu, keď nedokážete plniť to, k čomu ste sa zaviazali v zmluve (napr. splácať úver). Vtedy neváhajte v dostatočnom predstihu písomne kontaktovať poskytovateľa služby. Informujte ho o dočasnej neschopnosti splácať, požiadajte o možnosť odkladu splátok, príp. o zníženie ich výšky.

Šipka
3. Kontaktovanie orgánu mimosúdneho riešenia sporu, príp. orgánu dohľadu, profesijného združenia, spotrebiteľského združenia

Ak nie ste spokojný s vybavením sťažnosti finančnou inštitúciou, obráťte sa na orgán, ktorý by vám mohol pomôcť dosiahnuť nápravu. Máte niekoľko možností. Môžete riešiť problém prostredníctvom nestranných mimosúdnych orgánov, ktoré zabezpečia komunikáciu medzi vami a spoločnosťou. Môžete sa tiež s podaním obrátiť na Národnú banku Slovenska alebo iný príslušný orgán dohľadu. Ak je poskytovateľ služby členom profesijného združenia a zaviazal sa dodržiavať etický kódex, môžete podať sťažnosť aj na takéto združenie.

Šipka
4. Riešenie sporu súdnou cestou

K riešeniu vášho sporu prostredníctvom súdu siahnite v prípade, ak zlyhajú všetky predchádzajúce možnosti. 


Kde hľadať pomoc
Ako riešiť cezhraničný spor