Podanie sťažnosti

Ako postupovať keď ste nespokojní s konaním finančnej inštitúcie.

Podanie sťažnosti


Ak sa domnievate, že došlo k pochybeniu zo strany poskytovateľa finančnej služby, mali by ste postupovať nasledovne:

1. Podajte sťažnosť u poskytovateľa finančnej služby

V prvom rade  žiadajte o  nápravu priamo u poskytovateľa finančnej služby, s ktorým ste nespokojní. Každá finančná inštitúcia sa zo zákona musí zaoberať vašou sťažnosťou a dať vám vyrozumenie. Využite možnosti, ktoré uvádza poskytovateľ finančnej služby (klientská linka, e-mail, osobne podaním sťažnosti na pobočke alebo písomne). Ak ide o banku a nepodarilo sa vám zjednať nápravu u nej, môžete kontaktovať bankového ombudsmana.

2. Podajte sťažnosť do NBS

Ak s vybavením vašej sťažnosti nie ste spokojní, môžete sa obrátiť na NBS podaním písomnej alebo elektronickej sťažnosti alebo podnetu. 

NBS je jednotným kontaktným miestom na vybavovanie všetkých sťažností finančných spotrebiteľov. NBS prijíma iba sťažnosti podané písomne alebo elektronicky. Vašu sťažnosť alebo podnet odporúčame podať spolu s  dokumentmi preukazujúcimi uvedené skutočnosti (napríklad: kópie písomných dokladov - zmluvy, všeobecné obchodné podmienky, všeobecné poistné podmienky, mailovú a listovú komunikáciu s príslušnou finančnou inštitúciou a pod.).

Spôsoby podania sťažnosti:

  • elektronicky -  pri podaní je potrebné vyplniť formulár a do príloh pridať dôkazné písomné doklady,
  • poštou -  pri podaní prostredníctvom pošty je možné vytlačiť a vyplniť formulár pre tlač a spolu s prílohami odoslať v listinnej podobe na adresu:
Národná banka Slovenska
Odbor ochrany finančných spotrebiteľov
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava

  • osobne - v  prípade záujmu vám pomôžeme spísať vašu sťažnosť každú stredu v čase od 8.30h do 11.30h a od 12.30h do 16.30h na našom pracovisku na Vazovovej ulici č. 2 v Bratislave (zadný vchod budovy ústredia NBS). Ak máte záujem konzultovať váš problém s poskytnutými finančnými službami, dohodnite si osobné stretnutie s našimi pracovníkmi na telefónnom čísle 02/5787 3371, prípadne na e-mailovú adresu: spotrebitel@nbs.sk.