Publikácie dohľadu

Zámerom Správy o finančnej stabilite je zhodnotiť finančný systém na Slovensku a priniesť prehľad možných rizík ohrozujúcich jeho stabilitu. Správa obsahuje aj hodnotenie medzinárodného a domáceho hospodárskeho prostredia.

Makroprudenciálny komentár informuje o aktuálnom charaktere systémových rizík cyklického a štrukturálneho charakteru, ich hodnotení zo strany NBS a odôvodnení prijatých rozhodnutí.

Cieľom Analýzy slovenského finančného sektora je poskytnúť pohľad na aktuálny stav a vývoj v domácom finančnom sektore a upozorniť na potenciálne riziká.

Správa o stave a vývoji finančného trhu prezentuje súhrnný integrovaný pohľad na finančný sektor a jeho časti, popisuje súčasné trendy na finančnom trhu a riziká, ktorým sú inštitúcie finančného trhu vystavené.

Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom informuje o normotvornej, povoľovacej, dohliadacej, analytickej a medzinárodnej činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom NBS ako aj o činnosti zameranej na ochranu finančného spotrebiteľa.

V rámci Ostatných publikácií nájdete napríklad prezentácie zo stretnutí NBS s predstaviteľmi dohliadaných subjektov, články pracovníkov útvaru dohľadu nad finančným trhom v časopise BIATEC, ako aj staršie správy o stave poisťovníctva za roky 2000-2005, publikované Úradom pre finančný trh.

V súvislosti s nárastom počtu inovatívnych spoločností vo finančných službách v posledných rokoch je celosvetovým trendom budovanie kontaktných miest orgánov dohľadu, známych pod názvom inovačný hub. Výročná správa sumarizuje fungovanie inovačného hubu Národnej banky Slovenska. Správa o činnosti Inovačného hubu Národnej banky Slovenska.