Publikácie dohľadu

Zámerom Správy o finančnej stabilite je zhodnotiť finančný systém na Slovensku a priniesť prehľad možných rizík ohrozujúcich jeho stabilitu. Správa obsahuje aj hodnotenie medzinárodného a domáceho hospodárskeho prostredia

Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni informuje o aktuálnom charaktere systémových rizík cyklického a štrukturálneho charakteru, ich hodnotení zo strany NBS a odôvodnení prijatých rozhodnutí

Cieľom Analýzy slovenského finančného sektora je poskytnúť pohľad na aktuálny stav a vývoj v domácom finančnom sektore a upozorniť na potenciálne riziká

Správa o stave a vývoji finančného trhu prezentuje súhrnný integrovaný pohľad na finančný sektor a jeho časti, popisuje súčasné trendy na finančnom trhu a riziká, ktorým sú inštitúcie finančného trhu vystavené

Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom informuje o normotvornej, povoľovacej, dohliadacej, analytickej a medzinárodnej činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom NBS ako aj o činnosti zameranej na ochranu finančného spotrebiteľa

V rámci Ostatných publikácií nájdete napríklad prezentácie zo stretnutí NBS s predstaviteľmi dohliadaných subjektov, články pracovníkov útvaru dohľadu nad finančným trhom v časopise BIATEC, ako aj staršie správy o stave poisťovníctva za roky 2000-2005, publikované Úradom pre finančný trh