Mesačný bulletin

Mesačný Bulletin

Mesačný bulletin NBS analyzuje  vývoj ekonomiky SR na základe mesačných údajov o inflácii (spotrebiteľské ceny), reálnej ekonomike (tržby, priemyselná produkcia, predstihové indikátory, zahraničný obchod) a trhu práce (zamestnanosť, nezamestnanosť, mzdy). Jeho súčasťou sú časové rady vybraných ukazovateľov ekonomického vývoja SR, eurozóny a okolitých krajín publikované v samostatnom súbore xlsx.

Publikuje sa v elektronickej forme. Zverejňuje sa v deň prerokovania Bankovou radou NBS o 14.30 h. V prípade záujmu o zasielanie elektronického oznamu o zverejnení Mesačného bulletinu NBS máte možnosť prihlásiť sa do mailing listu.

Harmonogram publikovania Mesačného bulletinu NBS