Pokyny pre autorov

Časopis BIATEC prináša aktuálne analytické, teoretické a hodnotiace príspevky najmä z oblasti menovej politiky, bankovníctva, makroekonómie, peňažníctva, finančníctva, poisťovníctva, obchodovania na peňažnom trhu a dohľadu nad finančným trhom. Redakcia uverejňuje výhradne pôvodné štúdie, odborné články a recenzie odborných publikácií.

  1. Časopis vychádza v slovenskom jazyku, niektoré príspevky však môžu byť publikované aj v anglickom alebo českom jazyku.
  2. Charakter príspevkov má zodpovedať zameraniu časopisu, názov príspevkov má byť stručný a výstižný. K článku je potrebné priložiť krátky abstrakt v rozsahu 8 až 10 riadkov, podľa možnosti v anglickom jazyku, a anglický preklad názvu príspevku.
  3. Príspevky sa predkladajú v elektronickej forme, napísané v textovom editore MS Word. Odporúča sa použiť font Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5.
  4. Rozsah príspevkov by pri štúdiách a odborných článkoch nemal presiahnuť 15 strán (vrátane grafov, schém a tabuliek), pri recenziách a informáciách 2 strany (podľa bodu 3). 
  5. Poznámky a odkazy pod čiarou, ako aj grafy, tabuľky a ostatné prílohy sa označujú číslom podľa poradia. Grafy a tabuľky treba dodať v editovateľnej forme, grafy tiež v samostatnom excelovom súbore. Obrázky vo formáte jpg žiadame dodať v rozlíšení pre tlač.
  6. Zoznam použitej literatúry s úplnými bibliografickými údajmi v abecednom zoradení sa uvádza na konci príspevku, pričom treba vychádzať z normy STN ISO 690.
  7. Spolu s rukopisom treba zaslať údaje o autorovi (meno a priezvisko, akademické tituly, pracovisko, e-mail, telefónne číslo). Informácie o spôsobe spracovávania osobných údajov v NBS nájdete na našej webovej stránke Ochrana osobných údajov.
  8. Príspevky sú recenzované, o ich prijatí alebo neprijatí rozhoduje na základe posudku redakčná rada.
  9. Redakcia si vyhradzuje právo vykonať drobné úpravy, príp. skrátiť príspevok (po dohode s autorom) a tiež rozhodnúť o výbere príspevkov, ktoré budú zaradené do príslušného čísla.

Rukopisy prijíma redakcia časopisu BIATEC na adrese biatec[at]nbs.sk.