Pauliny - Tóth Viliam

Viliam Pauliny – Tóth

(3. júna 1826 v Senici - 6. mája 1877 v Martine)

Významný predstaviteľ slovenského politického a kultúrneho života v druhej polovici 19. storočia. Aktívne sa podieľal na príprave Memoranda národa Slovenského (1861), v rokoch 1869 - 1872 bol poslancom uhorského snemu. Zaslúžil sa o založenie Matice Slovenskej.

Viliam Pauliny - Tóth mal výrazný podiel na založení Turčiansko - Sväto - Martinskej sporiteľne, účastinnej spoločnosti v Martine v roku 1868, pričom už od roku 1867 bol predsedom jej prípravného výboru. Na ustanovujúcom valnom zhromaždení 7. apríla 1868 bol zvolený za podsprávcu ústavu. Od roku 1869 až do svojej smrti v roku 1877 vykonával funkciu správcu sporiteľne, ktorá bola prvým peňažným ústavom (v podstate bankou) na Slovensku, ktorého správa a účastinný kapitál boli plne v slovenských rukách.

Zásluhou Viliama Paulinyho - Tótha Sporiteľňa v Martine, spolu s Ružomberským učastinárskym úverkovým spolkom a Tatra bankou, patrila koncom 19. storočia a začiatkom 20. storočia k najvýznamnejším slovenským peňažným ústavom.

V. Pauliny - Tóth vo svojich Listoch slovenskému Tomášovi, uverejňovaných v Národných novinách v roku 1870, vyzýval predstaviteľov slovenského hospodárskeho a politického života na zakladanie slovenských hospodárskych inštitúcií, akými mali byť pomocné pokladnice, ľudové družstvá, sporiteľne, poisťovne, ale aj veľké obchodné banky na čele s ústrednou národnou bankou.