Ormis Samuel

Samuel Ormis

(1. júla 1824 v Revúcej - 18. októbra 1875 v Revúcej)

Samuel Ormis sa rozsiahlou pedagogicko - výchovnou činnosťou, ako i drobnou prácou v kultúrnej a ekonomicko - sociálnej oblasti radí medzi popredné osobnosti slovenského hospodárskeho i spoločenského života druhej polovice 19. storočia. V roku 1863 bol zvolený za profesora prvého slovenského gymnázia v Revúcej. Tomuto stánku slovenskej vzdelanosti venoval jedenásť rokov svojho života, a to nielen ako profesor, ale i ako jeho správca.

Ormis venoval veľkú pozornosť i sociálnym otázkam slovenského ľudu, pričom cestu z hmotnej biedy videl v združovaní jednotlivcov do kolektívnych organizácií. V duchu tejto tézy vyvíjal mimoriadne úsilie pri organizovaní spolkovej činnosti. Za jeho aktívnej účasti vznikli v Revúcej dva hospodárske spolky založené na princípe svojpomoci. Prvým z nich bola Vzájomná pomocnica, ktorá vznikla na ustanovujúcom valnom zhromaždení 14. februára 1869. Ormis pôsobil najprv ako dočasný predseda, neskôr člen výboru a napokon ako predseda tohto peňažného ústavu.

Ďalšou organizáciou bol Potravný spolok v Revúcej, prvé spotrebné družstvo v Uhorsku, založené na jeseň 1869. Družstvo malo pomáhať členom a podľa svojich možností i nečlenom pri zaobstarávaní potravinových článkov za ceny nižšie ako u miestnych obchodníkov.