Tatra banka, Martin

Centrála v MartineV rokoch 1885 - 1919 názov Tatra hornouhorská banka alebo Hornouhorská banka Tatra.

Ideovými tvorcami a zároveň poprednými protagonistami projektu založenia tohto kapitálovo najsilnejšieho slovenského peňažného ústavu boli Ján MilecRudolf Krupec. Ustanovujúce valné zhromaždenie banky, ktorej pôvodný názov bol Tatra, hornouhorská banka, sa konalo 2. februára 1885, no stanovy banky boli schválené až 27. mája 1886. V zakladajúcich spisoch banky sa stretávame aj s názvom Hornouhorská banka Tatra. Vedenie ústavu si za hlavný cieľ stanovilo prijímať vklady a poskytovať úvery za výhodnejších podmienok ako iné peňažné ústavy. V duchu pôvodných koncepcií zasiahla banka výrazne i do vývinu slovenského peňažníctva a stala sa hybnou silou pri rozvoji slovenského účastinárskeho priemyslu. Za jej finančnej účasti bolo do začiatku prvej svetovej vojny založených 22 peňažných ústavov. V snahe prekročiť lokálny význam a v čo najväčšej miere podchytiť slovenský kapitál začala Tatra v pomerne krátkom čase budovať filiálkovú sieť. Prvú založila v Dolnom Kubíne v roku 1887 prevzatím tamojšej sporiteľne. V ďalších rokoch nasledovali filiálky v Senici (1888), vo Veľkej Bytči (1889) a v roku 1910 filiálka v Prešove. Na valnom zhromaždení 12. júla 1919 došlo k zmene názvu firmy na Tatra banka, Martin. V medzivojnovom období mala 38 filiálok a tri expozitúry, čím sa radila medzi najväčšie slovenské peňažné ústavy. V roku 1948 splynula so Slovenskou bankou do jedného právneho subjektu nazvaného Slovenská Tatra banka so sídlom v Bratislave.

Pôvodná budova filiálky na Námestí SNP v BratislaveArchívne dokumenty centrály a písomnosti pochádzajúce z činnosti jej filiálok boli pôvodne uložené v podnikových archívoch Štátnej banky československej v Bratislave,  Ružomberku, Nitre a Košiciach, kde boli usporiadané a sú k nim vyhotovené inventárne súpisy. V polovici 90-tych rokov 20. storočia boli tieto časti fondu prevezené do archívu Národnej banky Slovenska (NBS) v Bratislave, kde došlo k ich zosumarizovaniu. Treba upozorniť, že väčšia a z historického pohľadu najcennejšia časť archívnych dokumentov centrály v Martine a filiálok v Bratislave, Hlohovci, Nitre, Novom Meste nad Váhom bola v roku 1958 a 1968 prevezená z archívu Štátnej banky československej do Slovenského národného archívu v Bratislave, kde sú doteraz uložené a spracované vo forme inventáru. V súčasnosti je v archíve NBS uložených 220 bežných metrov písomností Tatra banky. Medzi najstaršie zachované dokumenty patrí kniha vkladov z roku 1886, výročné správy a záverečné účty od roku 1899. Z obdobia po roku 1945 sú to hlavne zápisnice národnej správy, predstavenstva a dozornej rady.

Interiér centrály v Martine Akcia z roku 1920