Archívne fondy

V Archíve Národnej banky Slovenska (NBS) je sústredených viac ako 180 archívnych fondov a písomných registratúr v rozsahu asi 3 500 bežných metrov (bm), ktoré podávajú svedectvo o vzniku, vývoji a charaktere činnosti bývalých peňažných ústavov, ktoré vznikali na území Slovenska od polovice 19. storočia až do súčasnosti. Sú tiež hodnotným prameňom pri skúmaní jednotlivých etáp hospodárskeho, ale i politického vývoja našej krajiny, ako aj sociálneho postavenia a spoločenského rozvrstvenia jej obyvateľstva v 19. a 20. storočí.

Písomné registratúry a fondy deponované v Archíve NBS možno z hľadiska funkcií, respektíve náplne činnosti ich pôvodcov rozdeliť do štyroch základných skupín. Predovšetkým sú to fondy centrálnych bankových inštitúcií, ďalej obchodných a tiež ľudových peňažných ústavov. Poslednú kategóriu tvoria písomné záznamy inštitúcií, ktoré sa konštituovali ako samostatné právnické osoby a ich vznik a pôsobenie priamo súviselo s činnosťou peňažných ústavov, alebo na ňu nadväzovalo.

Zoznam archívnych fondov [.pdf, 30.7 kB]

K významnejších archívnym fondom boli vytvorené krátke charakteristiky, ktoré budú postupne dopĺňané aj pre ostatné fondy.