Publikácie

Výročná správa

Výročná správa NBS

Výročná správa Národnej banky Slovenska obsahuje hodnotenie ekonomického a menového vývoja za daný rok, ako aj aktivít Národnej banky Slovenska za všetky oblasti jej činnosti. Jej súčasťou je správa nezávislého audítora a účtovná závierka Národnej banky Slovenska.

Výročná správa je publikovaná v slovenskom a anglickom jazyku, v tlačenej aj elektronickej forme. V prípade záujmu o zasielanie elektronického oznamu o zverejnení výročnej správy na internetovej stránke NBS, máte možnosť prihlásiť sa do mailing listu.

Mesačný bulletin NBS

Mesačný bulletin NBS

Publikuje sa v elektronickej forme. Zverejňuje sa po prerokovaní Bankovou radou NBS o 14.30 h. V prípade záujmu o zasielanie elektronického oznamu o zverejnení Mesačného bulletinu NBS máte možnosť prihlásiť sa do mailing listu

Harmonogram publikovania Mesačného bulletinu NBS 

 

Strednodobá predikcia

Strednodobá predikcia NBS

Strednodobá predikcia je publikovaná štvrťročne v elektronickej forme. Je zverejňovaná po tlačovej konferencii v deň prerokovania predikcie v Bankovej rade NBS. V prípade záujmu o zasielanie elektronického oznamu o zverejnení Strednodobej predikcie máte možnosť prihlásiť sa do mailing listu.

Harmonogram zverejňovania Strednodobej predikcie

 

Štatistický bulletin NBS

Štatistický bulletin NBS

Od októbra 2011 začala Národná banka Slovenska vydávať publikáciu s názvom Štatistický bulletin. Vychádza štvrťročne v slovenskom a anglickom jazyku a je publikovaný podľa Harmonogramu zverejňovania Štatistického bulletinu. Formou tabuliek, grafov a komentárov poskytuje užívateľom ucelenejší pohľad na údaje z oblasti menovej a finančnej štatistiky. Dostupné agregované údaje sú zostavené v súlade s jednotnou metodikou ECB. V prípade záujmu o zasielanie elektronického oznamu o zverejnení Štatistického bulletinu máte možnosť prihlásiť sa do mailing listu.

                                         Harmonogram zverejňovania Štatistického bulletinu

 

Správa o finančnej stabilite

Správa o finančnej stabilite

Zámerom Správy o finančnej stabilite je zhodnotiť finančný systém na Slovensku za uplynulý polrok, resp. rok, a priniesť prehľad možných rizík pre jeho stabilitu. Správa obsahuje aj hodnotenie medzinárodného a domáceho hospodárskeho prostredia s cieľom identifikovať hlavné zdroje rizík pre domácu finančnú stabilitu.

Správa o finančnej stabilite je publikovaná od roku 2003 v slovenskom a anglickom jazyku v elektronickej forme dvakrát ročne. V prípade záujmu, máte možnosť prihlásiť sa do mailing listu.

Analýza slovenského finančného sektora

Analýza slovenského finančného sektora

Správa je vypracovávaná za účelom zhodnotenia súčasných trendov a rizík vo finančnom sektore. Účelom výsledkov analýzy by malo byť posúdenie, či finančný sektor ako celok je možno považovať za stabilizovaný. V prípade záujmu o zasielanie elektronického oznamu o zverejnení Analýzy slovenského finančného sektora máte možnosť prihlásiť sa do mailing listu

 

 

Správa o medzinárodnej ekonomike

Správa o medzinárodnej ekonomike

Správa o medzinárodnej ekonomike prináša na štvrťročnej báze stručné hodnotenie ekonomického vývoja v globálnej ekonomike, vývoj cien komodít a zároveň hodnotenie ekonomického vývoja USA, eurozóny, ako aj krajín V3 (Česká republika, Maďarsko a Poľsko). Publikuje sa od roku 2015 a nahrádza pôvodnú prílohu č. 1 Mesačného bulletinu NBS.

Správa sa publikuje v elektronickej forme na kvartálnej báze. V prípade záujmu o zasielanie elektronického oznamu o zverejnení Správy máte možnosť prihlásiť sa do mailing listu

                                         Harmonogram zverejňovania Správy o medzinárodnej ekonomike

 

Správa o ekonomike SR

Správa o ekonomike SR

Správa o ekonomike SR prináša na štvrťročnej báze detailnejšie analýzy ekonomiky SR na základe aktuálne zverejnených údajov o štruktúre HDP, príjmov a výdavkov domácností, miezd, produktivity práce, zamestnanosti, nezamestnanosti a finančného hospodárenia. Publikuje sa od roku 2015 a nahrádza pôvodnú prílohu č. 2 Mesačného bulletinu NBS.

Správa sa publikuje v elektronickej forme na kvartálnej báze. V prípade záujmu o zasielanie elektronického oznamu o zverejnení Správy máte možnosť prihlásiť sa do mailing listu

                                         Harmonogram zverejňovania Správy o ekonomike SR