Publikácie

Štúdia: Rozpočet 2.0

Ako posunúť Slovensko do prvej ligy vo verejných financiách

Po rozdelení federácie začínalo Slovensko až v C kategórii majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji. Netrvalo ani desať rokov a postupne sa prepracovalo až k titulu majstra sveta. Hokejové zručnosti, tvrdá a cieľavedomá práca a trocha šťastia priniesli svoje ovocie. Pomerne hlboko sme začínali aj vo verejných financiách. Okolo roku 2000 sme ešte stále poriadne nevedeli, aký máme deficit. Postupnými reformami (štrukturálnymi aj inštitucionálnymi) sa Slovensko dostalo na dobré pozície v druhej lige krajín. V tejto diskusnej štúdii ukazujeme, ako sa dostať v oblasti verejných financií do užšej svetovej špičky.

Rozpočet 2.0Rozpočet 2.0 - zhrnutie Tlačová správa a videozáznam

 
Stratégia Národnej banky Slovenska na podporu finančnej gramotnosti

Stratégia Národnej banky Slovenska na podporu finančnej gramotnosti

Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov (osobných financií) s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti. Finančná gramotnosť nie je statická. Je to meniaca sa schopnosť,ktorá je podmienená vekom, rodinou, zamestnaním, kultúrou či miestom bydliska. Je to označenie pre proces neustáleho vývoja, ktorý umožňuje každému jednotlivcovi efektívne reagovať na nové osobné udalosti a neustále sa meniace ekonomické prostredie.

 

Výročná správa

Výročná správa NBS

Výročná správa Národnej banky Slovenska obsahuje hodnotenie ekonomického a menového vývoja za daný rok, ako aj aktivít Národnej banky Slovenska za všetky oblasti jej činnosti. Jej súčasťou je správa nezávislého audítora a účtovná závierka Národnej banky Slovenska.

Výročná správa sa zverejňuje v slovenskom a anglickom jazyku. V prípade záujmu o zasielanie oznamu o zverejnení výročnej správy na internetovej stránke NBS, prihláste sa do mailing listu.

 

Ekonomický a menový vývoj

Ekonomický a menový vývoj

V roku 2021 sa Mesačný bulletin NBSStrednodobá predikcia NBS zlúčili do publikácie Ekonomický a menový vývoj (štvrťročná periodicita).

Správa so štvrťročnou periodicitou hodnotí aktuálny vývoj a zároveň prináša pohľad na očakávaný vývoj ekonomiky v strednodobom horizonte. V aktuálnom vývoji sa analyzuje vývoj ekonomiky SR na základe štvrťročných a mesačných údajov o inflácii (spotrebiteľské ceny), reálnej ekonomike (HDP, tržby, priemyselná produkcia, predstihové indikátory, zahraničný obchod) a trhu práce (zamestnanosť, nezamestnanosť, mzdy).

V prípade záujmu o zasielanie oznamu o zverejnení Ekonomického a menového vývoja prihláste sa do mailing listu.

Štrukturálne výzvy

Štrukturálne výzvy

Správa bude monitorovať dobiehanie životnej úrovne vyspelejších krajín, konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky a identifikovať najzávažnejšie štrukturálne výzvy slovenskej ekonomiky. Zároveň prostredníctvom špeciálnych vydaní sa bude hlbšie venovať vybraným oblastiam, ktoré budú reflektovať aktuálne štrukturálne otázky slovenskej ekonomiky.

V prípade záujmu o zasielanie oznamu o zverejnení Štrukurálnych výziev prihláste sa do mailing listu.

Frankfurtské hárky

Frankfurtské hárky

Frankfurtské hárky prinášajú zaujímavé informácie o pozadí rozhodnutí menovej politiky a o dôsledkoch implementácie menovej politiky ECB. Ponúkajú pohľad na menovú politiku „stráviteľnou formou".

V prípade záujmu o zasielanie oznamu o zverejnení Frankfurtských hárkov prihláste sa do mailing listu.

 

Štatistický bulletin NBS

Štatistický bulletin NBS

Od októbra 2011 začala Národná banka Slovenska vydávať publikáciu s názvom Štatistický bulletin. Vychádza štvrťročne v slovenskom a anglickom jazyku a je publikovaný podľa Harmonogramu zverejňovania Štatistického bulletinu. Formou tabuliek, grafov a komentárov poskytuje užívateľom ucelenejší pohľad na údaje z oblasti menovej a finančnej štatistiky. Dostupné agregované údaje sú zostavené v súlade s jednotnou metodikou ECB. 

V prípade záujmu o zasielanie oznamu o zverejnení Štatistického bulletinu prihláste sa do mailing listu.

 

Správa o finančnej stabilite

Správa o finančnej stabilite

Zámerom Správy o finančnej stabilite je zhodnotiť finančný systém na Slovensku za uplynulý polrok, resp. rok, a priniesť prehľad možných rizík pre jeho stabilitu. Správa obsahuje aj hodnotenie medzinárodného a domáceho hospodárskeho prostredia s cieľom identifikovať hlavné zdroje rizík pre domácu finančnú stabilitu.

Správa o finančnej stabilite sa zverejňuje od roku 2003 v slovenskom a anglickom jazyku dvakrát ročne. V prípade záujmu o zasielanie oznamu o zverejnení Správy o finančnej stabilite prihláste sa do mailing listu.

 

Makroprudenciálny komentár

Makroprudenciálny komentár

Makroprudenciálny komentár informuje o aktuálnom charaktere systémových rizík cyklického a štrukturálneho charakteru, ich hodnotení zo strany NBS a odôvodnení prijatých rozhodnutí.

 

 

 

Ukončené publikácie:

V roku 2020 sa skončilo zverejňovanie Analýzy slovenského finančného sektora. Informácie o vývoji slovenského finančného sektora možno nájsť v Správe o finančnej stabilite,v Makroprudenciálnom komentári a v údajoch a indikátoroch.

V roku 2021 sa Mesačný bulletin NBSStrednodobá predikcia NBS zlúčili do publikácie Ekonomický a menový vývoj (štvrťročná periodicita).

Od 1. 1. 2020 sa Správa o ekonomike SR a Správa o medzinárodnej ekonomike nespracúvajú.