Stály rozhodcovský súd

Základné informácie o Stálom rozhodcovskom súde Slovenskej bankovej asociácie
(Komora pre rozhodovanie sporov pri poskytovaní platobných služieb)

Dňa 1. júla 2003 bol zriadený Stály rozhodcovský súd Slovenskej bankovej asociácie.

Stály rozhodcovský súd Slovenskej bankovej asociácie je zriadený podľa predpisov o rozhodcovskom konaní a zákona č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom tento súd sa považuje za stály rozhodcovský súd podľa zákona č. 492/2009 o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým bol zákon o platobnom styku zrušený.

Zriadením Stáleho rozhodcovského súdu Slovenskej bankovej asociácie boli vytvorené inštitucionálne predpoklady na vytvorenie mechanizmu primeraného a efektívneho mimosúdneho riešenia sporov v oblasti poskytovania platobných služieb a vydávania a používania elektronických peňazí (ďalej len „platobné služby“).

Stály rozhodcovský súd Slovenskej bankovej asociácie –  Komora pre rozhodovanie sporov pri poskytovaní platobných služieb (ďalej len „Stály rozhodcovský súd“) je príslušný rozhodovať spory, ktoré vznikli medzi používateľmi platobných služieb a poskytovateľmi platobných služieb pri poskytovaní platobných služieb.

Poskytovateľ platobných služieb je povinný ponúknuť svojmu používateľovi platobných služieb neodvolateľný návrh na uzavretie rozhodcovskej zmluvy, ktorá je súčasťou rámcovej zmluvy (zmluvy o poskytovaní platobných služieb). Používateľ platobných služieb má možnosť voľby, či prijme alebo neprijme predložený návrh na uzavretie rozhodcovskej zmluvy. Ak používateľ neprijme návrh na uzavretie rozhodcovskej zmluvy, spory medzi používateľom platobných služieb a jeho poskytovateľom platobných služieb sa riešia postupom podľa osobitných predpisov, spravidla pred všeobecným súdom.

Spory pri poskytovaní platobných služieb rozhodujú rozhodcovia zapísaní v zozname rozhodcov Stáleho rozhodcovského súdu. Rozhodcovia rozhodujú jednotlivé spory spravidla v senátoch zložených najmenej z troch rozhodcov.

Pri výkone funkcie rozhodcu sú rozhodcovia nezávislí a nestranní a nikdy nevystupujú ako zástupcovia ktorejkoľvek strany.

Konanie pred Stálym rozhodcovským súdom je bezplatné.

Žaloby sa doručujú Stálemu rozhodcovskému súdu na adresu jeho sídla:

Stály rozhodcovský súd SBA
Rajská 15/A
811 08 Bratislava 1

Bližšie informácie o Stálom rozhodcovskom súde, vrátane znenia Štatútu Stáleho rozhodcovského súdu a Rokovacieho poriadku Stáleho rozhodcovského súdu, ako aj zoznamu jednotlivých rozhodcov, sú uvedené na internetovej stránke Slovenskej bankovej asociácie (https://www.sbaonline.sk/ProjectDetail?name=staly-rozhodcovsky-sud).

Informácia o možnosti alternatívneho riešenia sporov pre klientov - spotrebiteľov

Informácie o možnosti rozhodcovského riešenia sporov pre klientov, ktorí nie sú spotrebitelia