Platobné nástroje

SEPA úhrady, SEPA inkasá a spoločný rámec pre platobné karty

Projekt SEPA, stanovuje spoločné pravidlá, spoločné postupy a spoločné štandardy pre dva platobné nástroje - úhrady a inkasá a zároveň definuje spoločný rámec pre platobné karty. Pod stanoveným spoločným rámcom je potrebné chápať konkrétne spoločné požiadavky na karty, platobné terminály a bankomaty. V oblasti platobných kariet teda spočiatku pôjde najmä o vybavenie platobných kariet, POS terminálov a bankomatov EMV čipovou technológiou, ktorá prináša skvalitnenie služieb z hľadiska vyššej bezpečnosti. Základnou požiadavkou spoločného rámca je, aby boli platobné karty všeobecne akceptované a použiteľné za rovnakých podmienok vo všetkých krajinách SEPA.

Úhradou sa rozumie platobná služba, pri ktorej platobný príkaz predkladá svojmu poskytovateľovi platobných služieb platiteľ a suma uvedená na platobnom príkaze sa odpíše z platobného účtu platiteľa a pripíše na platobný účet príjemcu na základe pokynu daného platiteľom. Implementácia SEPA úhrad bude mať minimálny dopad na obyvateľov (fyzické osoby). V zásade sa bude jednať iba o postupné „preorientovanie sa" z používania existujúceho čísla účtu na používanie čísla účtu vo formáte IBAN.

Inkasom sa rozumie platobná služba, pri ktorej platobný príkaz predkladá príjemca svojmu poskytovateľovi platobných služieb na základe predchádzajúceho súhlasu, ktorý bol daný platiteľom. Inkaso sa využíva predovšetkým pri platbách za energie, telekomunikačné služby a pod. V prípade inkás možno zjednodušene uviesť, že zmeny sa dotknú najmä príjemcov platieb. Okrem prechodu na IBAN sa bude jednať o nasledovné zmeny:

  1. možnosť cezhraničného inkasovania, t.j. poskytovatelia platobných služieb v SR umožnia používateľom platobných služieb možnosť inkasovania aj cezhranične (v prípade príjemcov platieb) resp. zrealizujú aj inkaso, ktoré bude zaslané z inej krajiny EÚ v rámci SEPA priestoru. Uvedené bude samozrejme podmienené splnením podmienok, ktoré budú stanovené v obchodných podmienkach poskytovateľov platobných služieb,
  2. komunikácia v XML formáte správ s poskytovateľom platobných služieb v prípade zasielania platieb v súbore; do 1.2.2016 môžu byť pre túto povinnosť poskytované od poskytovateľa platobných služieb služby konverzie,
  3. nevyhnutnosť požiadať o pridelenie CID a jeho následné používanie pri iniciácii inkasnej platby.