Identifikátor príjemcu

(Creditor Identifier - CID)

Povinnou náležitosťou SEPA inkasných správ bude identifikátor príjemcu CID, ktorý slúži k jednoznačnej identifikácii príjemcu inkasa, t.j. je jedinečný, patrí jednému príjemcovi. Nositeľom CID je právnická alebo fyzická osoba, ktorá bude využívať produkt SEPA inkaso. Podľa pravidiel pre SEPA inkasá sa CID skladá z ISO kódu príslušnej krajiny, kontrolných číslic, prípadnej špecifikácie obchodných aktivít príjemcu a až 28 číslic je vyčlenených pre národný identifikátor príjemcu. V existujúcej domácej schéme inkás v SR sa doposiaľ takýto identifikátor nepoužíval.

Schváleným spôsobom stanovenia časti národného identifikátora v rámci SR je prideľovanie 11 miestneho čísla začínajúceho číslicou 7 (na ľavej strane), pričom toto sa bude prideľovať ako poradové číslo, t.j. počnúc číslom 70000000001 vzostupne pripočítavaním k poslednému pridelenému číslu hodnotu 1 (t.j. ďalší pridelený CID bude obsahovať časť 70000000002, ďalší 70000000003 atď.).

Príjemca inkasa žiada o pridelenie CID prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb. Identifikátory CID sú vydávané Národnou bankou Slovenska na základe elektronických žiadostí od poskytovateľov platobných služieb. (Opatrenie NBS č. 6/2013 o identifikátore príjemcu inkasa a registri identifikátorov príjemcov inkás).