Časté otázky

Čo je cieľom SEPA?

Základným cieľom SEPA je odstránenie existujúcich rozdielov pri realizácii domácich platieb (v rámci Slovenskej republiky ) a cezhraničných platieb (teda napr. pri platbe zo SR do Rakúska). Pre splnenie tohto základného cieľa boli zadefinované rovnaké štandardy, postupy a pravidlá na realizáciu bezhotovostných platieb, ktorých implementáciou bude vytvorená želaná Jednotná oblasť platieb v eurách (Single Euro Payments Area - SEPA). Vplyvom implementácie SEPA nebude potrebné otváranie platobných účtov v rôznych krajinách. Keďže SEPA prinesie harmonizované pravidlá a štandardy bude postačovať jeden účet na realizáciu platieb v rámci celého SEPA priestoru.

Prečo SEPA?

Už niekoľko rokov (v prípade SR od roku 2009) môžu obyvatelia eurozóny v ktorejkoľvek z krajín eurozóny platiť v hotovosti spoločnou menou euro. V prípade bezhotovostných platieb však stále existujú rozdiely medzi jednotlivými krajinami eurozóny.

Ktoré krajiny sú súčasťou SEPA?

Všetky krajiny Európskej únie plus Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, Monako.

Kde nájdem podrobné informácie o migrácii na SEPA na Slovensku?

Migrácia na SEPA v SR sa riadi Implementačným plánom pre zavedenie SEPA v SR verzia 4.0. Implementačný plán je publikovaný aj na webovej stránke NBS.

Čo sa zmení pre mňa ako občana (fyzickú osobu) vplyvom implementácie SEPA na Slovensku?

Zmení sa formát čísla účtu, ktorý používame pri zadávaní platieb. V súčasnosti používame vlastný domáci formát čísla účtu, po implementácii SEPA budeme zadávať číslo účtu v medzinárodnom formáte IBAN. V súčasnosti IBAN používame pri platbách smerovaných mimo SR do krajín Európskeho hospodárskeho priestoru.

Kde získame nové číslo účtu vo formáte IBAN?

Číslo účtu vo formáte IBAN automaticky prideľuje poskytovateľ platobných služieb (banka), u ktorého máme otvorený príslušný účet. Informáciu možno nájsť aj na každom výpise z účtu.

Ako si overíme správnosť prideleného IBAN - u?

Na stránkach jednotlivých komerčných bánk je uvádzaná tzv. kalkulačka výpočtu čísla účtu vo formáte IBAN, obdobná kalkulačka je uvedená aj na stránke www.nbs.sk v časti IBAN. Výpočet má však len informatívny charakter, keďže číslo účtu vo formáte IBAN je povinný oznámiť svojmu klientovi poskytovateľ platobných služieb, ktorý vedie platobný účet.

Dokedy môžem používať pri platbách číslo účtu v existujúcom formáte a odkedy iba IBAN?

IBAN je už v súčasnosti nevyhnutné zadávať, ak platíme na účet vedený bankou mimo Slovenskej republiky v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru. Pre platby v rámci SR bude IBAN povinný pre obyvateľov (fyzické osoby) od 1.2.2014. Do 1.2.2016 však banky v SR budú poskytovať služby konverzie, čo znamená, že bude možné ešte dva roky používať číslo účtu ako v súčasnosti a banky ho bezplatne prekonvertujú do formátu IBAN.

Dotkne sa SEPA aj právnických osôb?

Áno. Jedná sa predovšetkým o nasledovné základné zmeny:
1. Právnické osoby budú musieť používať číslo účtu vo formáte IBAN pri zadávaní platieb ako domácich, tak aj cezhraničných v rámci SEPA priestoru od 1.2.2014
2. V prípade, ak právnická osoba zasiela svojej banke platby v súbore, najneskôr od 1.2.2016 bude nevyhnutné v komunikácii s bankou používať XML formát správ.
3. Po 1. februári 2016 v prípade cezhraničných platieb v rámci SEPA priestoru nebudú poskytovatelia platobných služieb žiadať uvádzanie BIC kódu.

Čo znamená skratka CID a na aké účely sa bude využívať?

CID - Creditor Identifier (Identifikátor príjemcu) budú musieť používať všetky fyzické, ako aj právnické osoby, ktoré využívajú platobný nástroj inkaso ako príjemcovia platieb, t.j. inkasujú finančné prostriedky z účtov platiteľov na základe ich predchádzajúceho súhlasu s vysporiadaním platieb prostredníctvom inkasa.