Systémy podliehajúce oversightu NBS

Národná banka Slovenska zároveň zabezpečuje oversight aktivity, ktoré sú v jej primárnej zodpovednosti na národnej úrovni.

Konkrétne tieto aktivity pokrývajú:

  •               platobný systém SIPS prevádzkovaný Národnou bankou Slovenska
  •               systém prevádzkovaný spoločnosťou First Data
  •               systém zúčtovania a vyrovnania obchodov s cennými papiermi prevádzkovaný CDCP
  •               platobné nástroje (monitorovanie úhrad, inkás, platobných kariet) 

Do pôsobnosti oversight aktivít Národnej banky Slovenska spadajú: 

  •               Platobný systém TARGET2 (T2) - oversight T2 je vykonávaný v súlade s príslušným interným dokumentom Oversight Guide pre SIPSs (príručkou pre oversight SIPSs). Hlavnú zodpovednosť za oversight T2 nesie ECB. Národná banka Slovenska ako súčasť Eurosystému sa spolupodieľa na výkone oversightu T2 na báze dobrovoľnosti. NBS má vo výhradnej kompetencii činnosti súvisiace predovšetkým s prevádzkou národného komponentu T2 (T2-SK). T2 je z hľadiska Eurosystému považovaný za systémovo dôležitý platobný systém, a preto sa jeho hodnotenie riadi ECB nariadením a jeho konkrétny výkon sa uskutočňuje v súlade s  Assessment methodology for payment systems(6) (Metodológia pre hodnotenie platobných systémov). 

Funkcia oversightu T2 na lokálnej úrovni znamená aj hodnotenie domácich pridružených systémov T2, tak aby bolo možné identifikovať, či tieto nemôžu byť príčinou problémov vo fungovaní T2 ako celku.

  •               Pridruženými systémami systému T2-SK v Slovenskej republike sú:
  • a)            Systém určený na klírovanie platieb malých hodnôt - SIPS (Slovak Interbank Payment System), ktorý je z hľadiska schválenej oversight klasifikácie definovaný ako tzv. „Prominently important retail payment system (PIRPS)". Hodnotenie platobného systému SIPS prebieha v NBS v súlade s dokumentom Revised oversight framework for retail payment systems) (4) (Revidovaný oversight rámec pre retailové platobné systémy) a Assessment methodology for payment systems(6) (Metodológia na hodnotenie platobných systémov).  
  • b)           Platobný systém First Data Slovakia prevádzkovaný na základe povolenia NBS, ktorý je zo strany NBS hodnotený oproti relevantným štandardom pre platobné schémy podľa Oversight framework for card payment schemes-standards(12) (Rámec oversightu pre kartové schémy).  
  • c)            Centrálny depozitár cenných papierov (CDCP), ktorý je systémom zúčtovania a vyrovnania obchodov transakcií s cennými papiermi. NBS hodnotí CDCP voči relevantným CPSS - IOSCO PFMIs v súlade s harmonogramom pre hodnotenie CSDs/SSSs Eurosystému. Hodnotenie CDCP je súčasťou komplexného hodnotiaceho prístupu zo strany Eurosystému/ESCB, ktorým sa zároveň hodnotí aj vhodnosť použitia CDCP pri úverových operáciách Eurosystému (tzv. user assessment).