Pracovný rámec, štandardy a iné požiadavky

Rada guvernérov ECB odsúhlasila ako oversight štandardy Eurosystému CPSS - IOSCO Principles for Financial Market Infrastructures(2) (ďalej PFMIs - princípy pre finančné trhové infraštruktúry).

Prevzatie uvedených štandardov Eurosystémom vymedzuje Regulation ECB No 795/2014 on oversight requirements for systemically important payment systems(3) (Nariadenie ECB č. 795/2014 z 3. júla 2014 o požiadavkách oversightu pre systémovo dôležité platobné systémy, z angl. Systemically Important Payment Systems - ďalej iba SIPSs), podľa ktorého Eurosystém hodnotí systémovo dôležité platobné systémy, jednak LVPSs ako aj RPSs.

Súčasťou Nariadenia ECB je aj Revised oversight framework for retail payment systems(4) (Revidovaný rámec oversightu pre retailové platobné systémy). Uvedený rámec člení z hľadiska oversightu retailové platobné systémy podľa ich významu do viacerých kategórií. Ku každej kategórii sú priradené príslušné PFMIs, voči ktorým sa retailové platobné systémy hodnotia.

Klasifikácia všetkých systémov je uvedená v dokumente Payment system classification(5) (Vysvetlivky ku klasifikácii platobných systémov). Zároveň súčasťou nariadenia je aj príslušná metodológia k hodnoteniu všetkých platobných systémov a vysvetlivky Assessment methodology for payment systems(6) (Metodológia pre hodnotenie platobných systémov) a Explanatory note (7) (Vysvetlivky k hodnoteniu). 

V rámci SEPA (Single Euro Payment Area) prichádza k vzájomnému prepájaniu platobných systémov t. z. otváranie liniek na zabezpečenie cezhraničného spracovania pre svojich účastníkov. V prípade, ak sú platobné systémy navzájom prepojené, tak tieto musia spĺňať ako príslušné PFMIs, tak aj Oversight expectations for links between retail payment systems(8) (Očakávania oversightu na linky medzi retailovými platobnými systémami - ďalej OELRPS). OELRPS vyvinul Eurosystém v novembri 2012 a sú zamerané na zabezpečenie bezpečnosti a efektívnosti liniek medzi jednotlivými retailovými platobnými systémami.

Na účely oversightu jednotlivých platobných nástrojov, Eurosystém vypracoval špecifické pracovné rámce, pričom hodnotenie všetkých platobných nástrojov sa uskutočňuje v súlade s  Harmonised oversight approach and oversight standards for payment Instruments(9)  (Harmonizovaný prístup k oversightu a oversight štandardy pre platobné nástroje).

Konkrétne:

  •      hodnotenie úhrad sa uskutočňuje podľa Oversight framework for credit transfer schemes(10) (Rámec oversightu pre schémy úhrad),
  •      hodnotenie inkás sa uskutočňuje podľa  Oversight framework for direct debit schemes(11) (Rámec oversightu pre schémy inkás) a
  •      hodnotenie schém pre platobné karty sa realizuje podľa Oversight framework for card payment schemes-standards(12) (Rámec oversightu pre kartové schémy). 

Národná banka Slovenska ako súčasť Eurosystému taktiež uplatňuje CPSS - IOSCO PFMIs ako základné princípy na výkon oversightu NBS a zároveň oversight NBS bude vykonávaný v súlade s pracovnými rámcami Eurosystému pre oversight.