Politika oversightu NBS - dohľad nad platobnými systémami a platobnými nástrojmi

Jednou zo základných úloh NBS (zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb.) je podporiť bezpečné a plynulé fungovanie platobných nástrojov a trhových infraštruktúr. K naplneniu tejto úlohy napomáha významnou mierou aj funkcia Národnej banky Slovenska, ktorá sa nazýva oversight.

Oversight je jednou zo základných činností Eurosystému/ESCB a zároveň je neoddeliteľnou súčasťou európskeho inštitucionálneho práva, upravený článkom 3 (1) Štatútu ESCB a takisto článkom 127 (2) Zmluvy o fungovaní EÚ. Oversight možno veľmi zjednodušene popísať ako priebežné monitorovanie trhových infraštruktúr, ich hodnotenie voči schváleným štandardom a ako požadovanie zmien v prípade zistenia nedostatkov.

V SR je oversight zakotvený v Zákone č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov(1).

Banková rada Národnej banky Slovenska schválila aktuálne platnú politiku pre výkon oversightu v Národnej banke Slovenska na svojom prvom rokovaní Bankovej rady Národnej banky Slovenska, ktoré sa konalo dňa 13. januára 2015.

Vo všeobecnosti možno uviesť, že oversight sleduje dva základné ciele:

  • Prvým základným cieľom oversightu je prispieť k stabilnému a bezpečnému fungovaniu platobných systémov a systémov zúčtovania a vyrovnania transakcií s cennými papiermi. Oversight plní uvedený cieľ, ako v prípade už existujúcich finančných trhových infraštruktúr, ktoré sú v prevádzke, tak aj v prípade infraštruktúr, ktoré sú vo vývoji. Tento základný cieľ oversightu je napĺňaný najmä prostredníctvom ich hodnotenia voči stanoveným štandardom.

Z hľadiska funkcionalít, ktoré platobné systémy ponúkajú, rozlišujeme platobné systémy pre spracovanie platieb veľkých hodnôt (tzv. Large value payment systems - ďalej LVPS) a systémy určené pre platby malých hodnôt (tzv. retailové platobné systémy - ďalej RPS). LVPSs sú určené najmä pre spracovanie platieb vysokej hodnoty a vyznačujú sa zvyčajne ich finálnym vyrovnaním v reálnom čase. Ako príklad LVPS možno uviesť platobný systém TARGET2 (Trans European Automated Real - Time Gross Settlement Express Transfer System - ďalej T2), alebo EURO1.

  • Druhým základným cieľom oversightu je predchádzať preventívnymi opatreniami možnému vzniku systémového rizika. Systémové riziko finančného systému vzniká, ak dôjde k zlyhaniu dôležitých platobných systémov a systémov zabezpečujúcich spracovanie transakcií s cennými papiermi. Systémové riziko môže nastať aj v prípade, ak si účastníci týchto systémov neplnia všetky svoje záväzky, čo má za následok reťazovú reakciu, ktorá spôsobí problémy ostatným účastníkom a vzniká tzv. domino efekt.

Pojem oversight je nutné odlišovať od pojmu dohľad nad finančným trhom (supervision). Rozdiel medzi funkciami „oversight" a „supervision" je zásadný. Vo všeobecnosti možno uviesť, že oversight sa zameriava na prevádzkovateľov finančných trhových infraštruktúr (platobné systémy,  systémy zabezpečujúce spracovanie transakcií s cennými papiermi a ostatné FMIs ) a ich hodnotenie voči schváleným štandardom, zatiaľ čo dohľad dohliada na samotných účastníkov trhových infraštruktúr. V prípade platobných služieb sú to poskytovatelia platobných služieb, ako sú napr. banky, platobné inštitúcie, inštitúcie elektronických peňazí.

 Politika overisghtu NBS - dohľad nad platobnými systémami a platobnými nástrojmi [.pdf, 184.6 kB]