Popis údajov uvádzaných v prevodníku AP0001 pre Slovenskú republiku

Údaj Rozsah Stručná charakteristika
SWIFT 8 identifikačný kód banky pre zahraničný platobný styk vykonávaný cez S.W.I.F.T., skladá sa z:
BANK 4 - kódu banky
BIC 2
2
- kódu krajiny (SK)
- lokalizačného kódu
KÓD BANKY/SUBJEKTU
Num. 4 numerický identifikačný kód pre tuzemský platobný styk
Znakový 4/6 znakový identifikačný kód pre tuzemský platobný styk
Akt. úč. 1 stupeň účasti subjektu v medzibankovom platobnom styku:
- neaktívna účasť (žiadny znak)
- aktívna účasť (C)
- obmedzená účasť - len kreditné operácie (K)