Vysvetlivky k Číselníku CPS

Z

Zmena - indikácia zmeny v údajoch vo vzťahu k predchádzajúcej verzii Číselníka CPS.

+  novo doplnený poskytovateľ platobných služieb alebo zmena údajov doterajšieho poskytovateľa platobných služieb.

Kód platobného styku

Číselný kód poskytovateľa platobných služieb pridelený Českou národní bankou v súlade s § 6 vyhlášky č. 169/2011 Sb., o pravidlách tvorby čísla účtu v platobnom styku.

Kód sa používa pri tvorbe čísla účtu v národnom formáte a vo formáte IBAN a slúži k jednoznačnej identifikácii účtu.

Kód sa ďalej používa pri uskutočňovaní tuzemských medzibankových platieb.

Poskytovateľ platobných služieb

Obchodná firma alebo názov poskytovateľa platobných služieb.

BIC kód (SWIFT)

BIC (Bank Identifier Code) - swiftova adresa poskytovateľa platobných služieb - kód pridelený poskytovateľovi platobných služieb spoločnosťou SWIFT (v systéme CERTIS nie je  využívaný).

Spolu s číslom účtu vo formáte IBAN sklúži BIC kód k smerovaniu platieb zo zahraničia v prospech účtov vedených u daného poskytovateľa.

Systém CERTIS

Informácia o účasti v systéme CERTIS (http://www.cnb.cz/cs/platebni_styk/certis/):

A    subjekt je priamym účastníkom systému CERTIS

-     subjekt nie je účastníkom systému CERTIS.

ČNB vydáva a uverejňuje Číselník ČKPS podle Pravidiel pre vydávanie a správu číselníka kódov platobného styku v Českej republike (ČKPS).