Mobilizácia/demobilizácia domácich obchodovateľných akceptovateľných aktív

Zmluvná strana môže mobilizovať domáce akceptovateľné aktíva evidované v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „CDCP") formou prevodu na držiteľský účet NBS (990000000159) určený pre zábezpeky (technika REPO) alebo formou prevodu na svoj iný majetkový účet, ktorý je vyhradený pre jediného záložného veriteľa - NBS (technika PLEDGE).

Ako účet prevodcu nemôže byť použitý držiteľský účet.

Účty zmluvnej strany v CDCP, ktoré používa pre tieto účely, ako aj všetky zmeny musia byť zmluvnou stranou okamžite oznámené NBS.

Dňom migrácie do Target2Securities (t.j. od 6.2.2017) NBS neposkytuje možnosť mobilizovať cenné papiere emitované v CDCP technikou PLEDGE-SUB (t.j. formou registrácie záložného práva v prospech NBS).

Mobilizácia (doručenie) zábezpeky

1. Zmluvná strana zašle do CDCP inštrukciu vyrovnania (služba sese.023) s transakčným kódom CNCB na dodanie aktíva (DELI) v prospech

a) držiteľského účtu NBS (REPO)

b) majetkového účtu zmluvnej strany vyhradeného pre NBS (PLEDGE)

2. Zmluvná strana zašle do NBS MT540*

3. NBS zašle do CDCP inštrukciu vyrovnania (služba sese.023) s transakčným kódom CNCB na nadobudnutie aktíva (RECE) v prospech

a) držiteľského účtu NBS (REPO)

b) majetkového účtu zmluvnej strany vyhradeného pre NBS (PLEDGE)

4. Zmluvná strana a NBS sú o výsledku spárovania a vyrovnania informované výstupnými správami sese.024 (stav inštrukcie vyrovnania) a sese.025 (potvrdenie vyrovnania inštrukcie vyrovnania)

5. Po vysporiadaní inštrukcií v CDCP zašle NBS zmluvnej strane MT544* - konfirmáciu o tom, že bolo aktívum úspešne mobilizované

obrázok
* Vzor MT540, MT544

Demobilizácia (výber) zábezpeky

Postup je obdobný ako pri mobilizácii aktíva s tým rozdielom, že dochádza k prevodu z držiteľského účtu NBS (REPO) / z majetkového účtu zmluvnej strany vyhradeného pre NBS (PLEDGE) v prospech majetkového účtu zmluvnej strany. Zmluvná strana zasiela do CDCP inštrukciu vyrovnania (služba sese.023) s transakčným kódom CNCB na nadobudnutie aktíva (RECE), NBS zasiela inštrukciu vyrovnania (služba sese.023) s transakčným kódom CNCB na dodanie aktíva (DELI). Namiesto správy MT540 zasiela zmluvná strana do NBS správu MT542**. Po vysporiadaní inštrukcií v CDCP zašle NBS zmluvnej strane správu MT546** - konfirmáciu o tom, že bolo aktívum úspešne demobilizované (vybraté).

** Vzor MT542, MT546