Zábezpeka pre menovo-politické operácie

NBS je oprávnená vykonávať len zabezpečené úverové operácie menovej politiky Eurosystému, pričom predmetom zábezpeky sú akceptovateľné aktíva.

Ak sú akceptovateľné aktíva určené ako zábezpeka riadená združovaním zábezpek (pooling), platí, že celková hodnota zábezpek po všetkých zrážkach musí byť vyššia alebo rovná celkovej hodnote úverových obchodov vrátane úrokov. Zmluvná strana môže používať domáce a zahraničné akceptovateľné aktíva, a to ako obchodovateľné tak aj neobchodovateľné na regulovaných trhoch (ďalej len „obchodovateľné" a „neobchodovateľné" aktíva).

Časový harmonogram

Požiadavky na mobilizáciu/demobilizáciu domácich akceptovateľných aktív je potrebné zaslať najneskôr do 16:00 hod. V prípadne mimoriadnej situácie kontaktujte NBS.
Požiadavky na mobilizáciu/demobilizáciu cezhraničných akceptovateľných aktív je potrebné zaslať najneskôr do 16:00 hod.