Vnútrodenný úver

Vnútrodenný úver slúži na účely preklenutia časového nesúladu medzi prijatými platbami a odosielanými platbami v platobnom systéme TARGET2-SK. Poskytuje ho Národná banka Slovenska (ďalej len „NBS") oprávneným subjektom (§ 3 Rozhodnutia NBS č. 11/2015) vo forme zabezpečeného povoleného debetného čerpania účtu.

Vnútrodenný úver (intraday credit, ďalej len „IDC") musí byť zabezpečený akceptovateľnou zábezpekou. Akceptovateľná zábezpeka sa skladá z tých istých aktív a nástrojov, ako sú akceptovateľné aktíva pre operácie menovej politiky Eurosystému. IDC sa poskytuje na dobu kratšiu ako jeden pracovný deň a poskytuje sa bez úrokov. IDC sa považuje za splatený, ak účet v TARGET2-SK vykazuje kreditný konečný zostatok alebo nulový konečný zostatok po ukončení zúčtovania medzibankových platieb.

Oprávnený subjekt môže požiadať o zriadenie/zmenu IDC od 9.00 hod. do 17.45 hod. počas pracovných dní TARGET2-SK.

Postup pre zriadenie/zmenu IDC

Požadovaná hodnota vnútrodenného úveru bude poskytnutá iba pri dostatočnej výške zábezpeky.

  1. Oprávnený subjekt zašle NBS žiadosť o zriadenie/zmenu IDC:
    1. swiftovou správou MT991 (vzor MT991)
    2. swiftovou správou MT599 (vzor MT599)
    3. faxom (vzor faxu)
  2. NBS vykoná všetky úkony spojené s poskytnutím/zmenou IDC
  3. Oprávnený subjekt si môže v platobnom systéme TARGET2-SK overiť, či mu bol poskytnutý IDC v požadovanej hodnote.