Operácie na voľnom trhu

Operácie na voľnom trhu zohrávajú dôležitú úlohu v menovej politike Eurosystému pri usmerňovaní úrokových sadzieb, riadení likvidity na trhu a signalizovaní zámeru menovej politiky. Eurosystém má k dispozícii päť typov obchodov na uskutočňovanie operácií na voľnom trhu. Najdôležitejším typom sú reverzné obchody. Eurosystém môže využívať aj priame obchody, emisiu dlhových certifikátov ECB, devízové swapy a prijímanie termínovaných vkladov. Operácie na voľnom trhu iniciuje ECB, ktorá tiež rozhoduje o type obchodu, ktorý sa má použiť, ako aj o zásadách a podmienkach na jeho vykonanie. Môžu sa realizovať formou štandardných tendrov, rýchlych tendrov alebo bilaterálnych transakcií.

Štyri typy operácií na voľnom trhu:

So zreteľom na ich ciele, pravidelnosť a postupy sa operácie na voľnom trhu rozdeľujú do štyroch kategórií:

(1) Hlavné refinančné operácie (Main refinancing operations - MRO) sú pravidelné refinančné reverzné obchody, ktoré sa uskutočňujú týždenne a obvykle so splatnosťou jedného týždňa. Tieto operácie sa realizujú decentralizovane prostredníctvom NCB formou štandardných tendrov a v súlade s indikatívnym kalendárom pre pravidelne vykonávané operácie Eurosystému formou tendra. Hlavné refinančné operácie sú kľúčovým nástrojom pri dosahovaní cieľov Eurosystému a zvyčajne poskytujú podstatnú časť refinančných zdrojov finančnému sektoru.

(2) Dlhodobejšie refinančné operácie (Longer-term refinancing operations - LTRO) sú refinančné reverzné obchody, ktoré sa uskutočňujú mesačne a zvyčajne so splatnosťou troch mesiacov. Eurosystém môže vykonávať na nepravidelnej báze aj dlhodobejšie refinančné operácie so splatnosťou inou než sú tri mesiace. Dlhodobejšie refinančné operácie sa zameriavajú na to, aby poskytovali zmluvným stranám dodatočné refinancovanie na dlhšie obdobie než pri hlavných refinančných operáciách a realizujú ich NCB formou štandardných tendrov.

(3) Dolaďovacie operácie (Fine-tuning operations - FTO) sa vykonávajú účelovo, ich cieľom je riadenie likviditnej situácie na trhu a usmerňovanie úrokových sadzieb, najmä na zmiernenie nečakaných výkyvov v likvidite. Dolaďovacie operácie sa vykonávajú predovšetkým prostredníctvom reverzných obchodov, ale môžu byť vykonávané aj prostredníctvom devízových swapov a prijímania termínovaných vkladov. Typy obchodov a postupy uplatňované pri uskutočňovaní dolaďovacích operácií sa prispôsobujú špecifickým cieľom sledovanými týmito operáciami. Dolaďovacie operácie obvykle uskutočňujú NCB formou rýchlych tendrov alebo bilaterálnych transakcií. Eurosystém môže vybrať zúžený okruh protistrán na realizáciu dolaďovacích operácií. Rada guvernérov ECB môže rozhodnúť o tom, že za mimoriadnych okolností môže dolaďovacie operácie uskutočňovať aj ECB alebo vybrané NCB.

(4) Štrukturálne operácie (Structural operations - STO) sa vykonávajú prostredníctvom reverzných obchodov, priamych obchodov a emisie dlhových certifikátov ECB. Tieto operácie sa vykonávajú vtedy, keď chce ECB upraviť štrukturálnu pozíciu finančného sektora voči Eurosystému. Štrukturálne operácie prostredníctvom reverzných obchodov a emisie dlhových certifikátov ECB vykonávajú NCB formou štandardných tendrov. Štrukturálne operácie prostredníctvom priamych obchodov sa zvyčajne vykonávajú formou bilaterálnych transakcií.

Bližšie informácie o uskutočňovaných tendrových operáciách ECB nájdete na webovom sídle ECB:

https://www.ecb.europa.eu/press/calendars/caleu/html/index.en.html

Podmienky vyhlásených operácií sa zverejňujú v jednotlivých oznámeniach o danej operácii (Announcement) a výsledky v oznamoch o akceptovaných objemoch (Allotment). Informácie nájdete na webovom sídle ECB:

https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omo/html/index.en.html

Iné dôležité linky na menovopolitické operácie ECB:

https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omt/html/index.en.html

https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omo/tltro/html/index.en.html