Nástroje menovej politiky

Rámec menovej politiky Eurosystému je formulovaný tak, aby sa zabezpečila účasť širokého okruhu zmluvných strán. Zmluvná strana môže využiť automatické operácie Eurosystému a operácie na voľnom trhu, založené na štandardných tendroch, iba prostredníctvom NCB štátu, v ktorom má sídlo. Pre uskutočnenie ostatných operácií na voľnom trhu si môže NCB vybrať spomedzi všeobecne akceptovateľných zmluvných strán užší okruh protistrán.

Eurosystém pri výkone menovej politiky používa tieto nástroje:

a) operácie na voľnom trhu,

b) automatické operácie,

c) povinné minimálne rezervy.