Akceptovateľné aktíva

Akceptovateľné aktíva sú základné (podkladové) aktíva, ktoré sú použité v priamych operáciách alebo ako zábezpeka v operáciách menovej politiky a spĺňajú vopred určené a v Eurosystéme harmonizované kritériá akceptovateľnosti . NBS je oprávnená vykonávať len zabezpečené úverové operácie menovej politiky Eurosystému pričom predmetom zábezpeky sú akceptovateľné aktíva.

Akceptovateľné aktíva sa zaraďujú do týchto skupín:

a) dlhové aktíva, ktorými sú dlhové cenné papiere obchodované na regulovaných trhoch alebo na iných porovnateľných trhoch pre finančné nástroje, uznaných ECB podľa kritérií akceptovateľnosti pre neregulované trhy,

b) dlhové aktíva, ktorými sú úverové pohľadávky alebo hypotekárnymi úvermi kryté dlhové retailové aktíva (Retail Mortgage Backed Debt Securities - RMBDs)  neobchodované na regulovaných trhoch alebo na iných porovnateľných trhoch pre finančné nástroje uznaných ECB podľa kritérií akceptovateľnosti pre neregulované trhy.

NBS je oprávnená v mene Eurosystému poskytnúť zmluvným stranám informácie o akceptovateľnosti aktív obchodovaných na RT výlučne po ich zverejnení  vykonanom ECB a o akceptovateľnosti aktív neobchodovaných na RT výlučne po ich prijatí ako zábezpeky v operáciách vykonaných v mene Eurosystému.