Profesijné združenia

Finančné inštitúcie sa podľa oblastí, v ktorých poskytujú služby, organizujú v dobrovoľných záujmových združeniach. Za účelom vytvorenia spoločných pravidiel správania sa členov združenia vo vzťahu k spotrebiteľom sú prijímané kódexy, ktoré sa zaväzujú jeho členovia dodržiavať. To, či člen združenia konal v súlade so stanovenými pravidlami, preveruje orgán poverený združením, ktorý zvyčajne môže uložiť aj nápravné opatrenia alebo pokutu. Ak zastávate názor, že finančná inštitúcia porušila niektoré z pravidiel obsiahnutých v kódexe, môžete podať sťažnosť na príslušné profesijné združenie. Pred podaním sťažnosti preverte, či je predmetná finančná inštitúcia členom združenia, a uistite sa, že vytýkaný postup spoločnosti je predmetom úpravy kódexu.