Ako postupovať keď ste nespokojní s konaním finančnej inštitúcie

Ak sa domnievate, že došlo k pochybeniu zo strany poskytovateľa finančnej služby, mali by ste postupovať nasledovne:

 • Podajte sťažnosť u poskytovateľa finančnej služby
  V prvom rade žiadajte o nápravu priamo u poskytovateľa finančnej služby, s ktorým ste nespokojní. Každá finančná inštitúcia sa zo zákona musí zaoberať vašou sťažnosťou a dať vám vyrozumenie. Využite možnosti, ktoré uvádza poskytovateľ finančnej služby (klientská linka, e-mail, osobne podaním sťažnosti na pobočke alebo písomne). Ak ide o banku a nepodarilo sa vám zjednať nápravu u nej, môžete kontaktovať Inštitút alternatívneho riešenia sporov SBA. Ak ide o poisťovňu, môžete kontaktovať poisťovacieho ombudsmana.
 • Podajte sťažnosť do NBS
  Ak s vybavením vašej sťažnosti nie ste spokojní, môžete sa obrátiť na NBS podaním písomnej alebo elektronickej sťažnosti alebo podnetu.
  NBS je jednotným kontaktným miestom na vybavovanie všetkých sťažností finančných spotrebiteľov. NBS prijíma iba sťažnosti podané písomne alebo elektronicky. Vašu sťažnosť alebo podnet odporúčame podať spolu s dokumentmi preukazujúcimi uvedené skutočnosti (napríklad: kópie písomných dokladov - zmluvy, všeobecné obchodné podmienky, všeobecné poistné podmienky, mailovú a listovú komunikáciu s príslušnou finančnou inštitúciou a pod.).

Spôsoby podania sťažnosti:

 • elektronicky - pri podaní je potrebné vyplniť formulár a do príloh pridať dôkazné písomné doklady,
 • poštou - pri podaní prostredníctvom pošty je možné vytlačiť a vyplniť formulár pre tlač a spolu s prílohami odoslať v listinnej podobe na adresu:
  Národná banka Slovenska
  Odbor ochrany finančných spotrebiteľov
  Imricha Karvaša 1
  813 25 Bratislava
 • osobne - každú stredu v čase od 9,00 hod. – 16,30 hod. v budove NBS na Radlinského ulici č. 10 v Bratislave. Odporúčame vopred sa objednať na tel. číslach 02/5787 3381 alebo 02/5787 3371.

Elektronický formulár podania sťažnosti

Formulár pre tlač