Organizačná štruktúra

Schéma organizačnej štruktúry Národnej banky Slovenska

Schéma organizačnej štruktúry NBS

  Úplné znenie Organizačného poriadku Národnej banky Slovenska č. 87/2006 v znení neskorších dodatkov    

  • Riadiaca pôsobnosť guvernéra NBS
   • ODBOR KANCELÁRIE GUVERNÉRA
    • Oddelenie komunikácie
    • Oddelenie sekretariátu guvernéra
    • Oddelenie medzinárodných vzťahov
    • Oddelenie riadenia operačného rizika
   • ODBOR INTERNÉHO AUDITU
    • Oddelenie finančného auditu
    • Oddelenie auditu operačného a informačných technológií
   • ODBOR RIADENIA ĽUDSKÝCH ZDROJOV
    • Oddelenie personálne a rozvoja zamestnancov
    • Oddelenie odmeňovania a benefitov
   • ODBOR PRÁVNYCH SLUŽIEB
    • Legislatívne oddelenie
    • Oddelenie aproximácie práva
    • Právne oddelenie
   • Člen bankovej rady alebo výkonný riaditeľ - ÚSEK OBOZRETNÉHO DOHĽADU
    • ODBOR DOHĽADU NAD BANKOVNÍCTVOM A PLATOBNÝMI SLUŽBAMI
     • Oddelenie prvostupňových konaní
     • Oddelenie dohľadu nad bankami I
     • Oddelenie dohľadu na mieste nad bankami I
     • Oddelenie dohľadu nad bankami II
     • Oddelenie dohľadu na mieste nad bankami II
     • Oddelenie dohľadu nad platobnými službami
    • ODBOR DOHĽADU NAD TRHOM CENNÝCH PAPIEROV, POISŤOVNÍCTVOM
     A DÔCHODKOVÝM SPORENÍM
     • Oddelenie prvostupňových konaní
     • Oddelenie dohľadu na mieste nad subjektmi kapitálového trhu a dôchodkového sporenia
     • Oddelenie dohľadu na diaľku nad subjektmi kapitálového trhu a dôchodkového sporenia
     • Oddelenie dohľadu nad poisťovníctvom
    • ODBOR DOHĽADU NA MAKROÚROVNI
   • Člen bankovej rady alebo výkonný riaditeľ - ÚSEK REGULÁCIE A OCHRANY FINANČNÝCH SPOTREBITEĽOV
    • ODBOR REGULÁCIE
     • Oddelenie regulácie bankovníctva a platobných služieb
     • Oddelenie regulácie trhu cenných papierov a dôchodkového sporenia
     • Oddelenie regulácie poisťovníctva
     • Oddelenie finančných modelov a informačnej podpory
     • Oddelenie riešenia krízových situácií
    • ODBOR OCHRANY FINANČNÝCH SPOTREBITEĽOV
     • Oddelenie podaní finančných spotrebiteľov
     • Oddelenie výkonu dohľadu na ochranu finančných spotrebiteľov
     • Oddelenie prvostupňových konaní a metodiky
   • Viceguvernér alebo výkonný riaditeľ - ÚSEK MENY, ŠTATISTIKY, VÝSKUMU A BANKOVÝCH OBCHODOV
    • ODBOR EKONOMICKÝCH A MENOVÝCH ANALÝZ
     • Oddelenie prognóz a modelov
     • Oddelenie makroekonomických analýz
     • Oddelenie fiškálnych a štrukturálnych analýz
     • Oddelenie menovej politiky
    • ODBOR ŠTATISTIKY
     • Oddelenie štatistiky nebankových subjektov
     • Oddelenie menovej a finančnej štatistiky
     • Oddelenie štatistiky finančných účtov a informačnej podpory
     • Oddelenie štatistiky poisťovní, kapitálového trhu a dôchodkového
      sporenia
     • Oddelenie platobnej bilancie
    • ODBOR VÝSKUMU
     • Oddelenie makroekonomického výskumu
     • Oddelenie výskumu finančnej stability
     • Oddelenie dokumentačného strediska
    • ODBOR BANKOVÝCH OBCHODOV
     • Oddelenie operácií na voľnom trhu
     • Oddelenie správy devízových aktív
   • Člen bankovej rady alebo výkonný riaditeľ - ÚSEK RIADENIA RIZIKA, VYSPORIADANIA BANKOVÝCH OPERÁCIÍ, PLATOBNÝCH SYSTÉMOV A PEŇAŽNEJ HOTOVOSTI
    • ODBOR RIADENIA RIZIKA
     • Oddelenie riadenia rizík a investičnej stratégie
     • Oddelenie riadenia rizík operácií menovej politiky
     • Oddelenie informačnej podpory obchodných systémov
    • ODBOR VYSPORIADANIA BANKOVÝCH OBCHODOV
     • Oddelenie vysporiadania obchodov
     • Oddelenie ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
    • ODBOR PLATOBNÝCH SYSTÉMOV
     • Oddelenie platobného styku
     • Oddelenie stratégie platobných systémov
     • Oddelenie medzibankového platobného styku
     • Oddelenie prevádzky systému TARGET2-SK
    • ODBOR RIADENIA PEŇAŽNEJ HOTOVOSTI
     • Oddelenie peňažného obehu
     • Oddelenie prípravy a analýzy platidiel
     • Oddelenie centrálnej pokladnice
     • Expozitúra Nové Zámkyr
     • Expozitúra Banská Bystrica
     • Expozitúra Žilina
     • Expozitúra Poprad
     • Expozitúra Košice
    • MÚZEUM MINCÍ A MEDAILÍ KREMNICA
     • Sekretariát
     • Oddelenie pre muzeálnu činnosť
     • Oddelenie prevádzkové
   • Člen bankovej rady alebo výkonný riaditeľ - ÚSEK FINANČNÉHO RIADENIA A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ
    • ODBOR FINANČNÉHO RIADENIA
     • Oddelenie controllingu a rozpočtu
     • Oddelenie vykazovania a účtovania bankových činností
     • Oddelenie účtovania prevádzkových činností
    • ODBOR INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ
     • Oddelenie podpory riadenia informačných technológií
     • Oddelenie riadenia projektov informačných technológií
     • Oddelenie bezpečnosti informačných technológií
     • Oddelenie rozvoja a podpory informačných systémov
     • Oddelenie systémovej a sieťovej infraštruktúry
     • Oddelenie prevádzky a podpory informačných technológií
   • Výkonný riaditeľ - ÚSEK HOSPODÁRSKYCH SLUŽIEB A BEZPEČNOSTI
    • ODBOR HOSPODÁRSKYCH SLUŽIEB
     • Oddelenie centrálneho obstarávania
     • Oddelenie registratúry a archívu
     • Oddelenie interných služieb a majetku
    • ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽIEB
     • Oddelenie riadenia technologických zariadení
     • Oddelenie správy a prevádzky
     • Viacúčelové zariadenie Bystrina
    • ODBOR OCHRANY A BEZPEČNOSTI
     • Oddelenie bezpečnosti
     • Oddelenie ochrany utajovaných skutočností a osobitných činností

Aktualizácia: 1. 1. 2020